Matteüs 18:21-22

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Gods zegen geliefden, vandaag wil ik u eraan herinneren om elkaar te vergeven omdat vergeving een weg voor ons zal openen van vrijheid, rust maar bovenal van liefde. Kortom: vergeving zal een weg van genezing banen!

We lezen in Math 18:21,22 het volgende: Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zeven.

Hoe moeilijk het ook mag zijn laat haat en bitterheid niet in uw hart regeren en geef de duivel geen voet. Wij moeten ervoor kiezen om Gods tent te naderen voor hulp en troost, in plaats van te blijven hangen in het verleden: een moment in tijd van boosheid, haat en bitterheid. Vergeef daarom elkander omdat Hij ons eerst vergeven heeft en bovendien verlangt Hij dat ook van ons.

Want zegt de Here in Mat 6:14,15 indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven; maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven.

Wij hebben allemaal gezondigd, maar Jezus heeft de prijs voor ons betaald. Indien u Hem aanneemt en in Hem gelooft dan zal u vergeving ontvangen van al uw zonden.

Kortom: vergeving zal een weg van genezing banen!

Laten wij daarom elkander vergeven zodat Gods zegen over ons overvloedig moge zijn.

Gods zegen,
Zs. Lucia Karssen
TOFAL Blauwgrond

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Joh 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In vers...

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Blijf vasthouden aan Jezus

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Gods zegen geliefden,...

Een compliment voor het leven

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen complimenteren zal...