Jacobus 4:4

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.

Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw keuze vandaag zal uw toekomst bepalen. Bedenk hoe u, door een verkeerde keuze, uw behoudenis kan kwijtraken. Ja, het eeuwig leven kunt u kwijtraken omdat u omgaat met afgodendienaars, zij die God haten en die het pad kiezen dat breed is en dat leidt tot de dood.

Koning Achab heeft ook gekozen voor afgoderij, is vervolgens met Izebel getrouwd en heeft geestelijk behoorlijk geblunderd. Eenieder die zich om hem heen bevond (zijn vrienden) moesten het bekopen met hun leven.

We lezen in 2 Koningen 10:11 het volgende: En Jehu sloeg allen dood, die van Achabs huis te Jizreël overgebleven waren, en al zijn rijksgroten, vertrouwelingen en priesters, zodat hij daarvan niemand liet ontkomen.

Eenieder die zich om hem heen bevond (zijn vrienden) moesten het bekopen met hun leven.

Uiteindelijk bleef er niemand meer over die op welke manier dan ook met Achab in verbinding stond. Ze zeggen vaak genoeg: “Wrong place at the wrong time”. Laat dit uw ogen openen. De relaties die u op na houdt kunnen u uw behoudenis kosten. Laat de Heer u met deze openbaring zegenen.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Doe weg wat de Here bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Houdt vast wat u hebt

Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al vallen...