Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor september

Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.Wanneer we Gods hand willen zien dan moet het ons wat kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die...

Weet u wie Jezus is?

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteüs 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen, namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor dat...

Zien zij Jezus in mij?

Zien zij Jezus in mij?

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.In de Bijbel kunnen we heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Matteüs 5:37) Laten we...

Geef bitterheid geen ruimte

Geef bitterheid geen ruimte

Maar Ik zeg u: Eenieder, die in toorn leeft tegen zijn broeder, zal vervallen aan het gerecht. Wie tot zijn broeder zegt: Leeghoofd, zal vervallen aan de Hoge Raad, en wie zegt: Dwaas, zal vervallen aan het hellevuur.De tien geboden in het Oude Testament onderstrepen...

Wie Hem zoekt verlaat Hij nooit

Wie Hem zoekt verlaat Hij nooit

De tegenstanders zijn in de kuil gevallen die zij voor anderen groeven, ze zijn in hun eigen val gelopen! De Here is beroemd om de wijze waarop Hij de slechte mensen met hun eigen wapens straft! Hem komt De volgende tekst uit het boek Psalmen heeft een mooie belofte...

Wat u verwacht zal geschieden

Wat u verwacht zal geschieden

En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here.Al wat u verwacht zal geschieden! Verwacht u doorbraak, het zal u geschieden. Verwacht u dat het niet goed gaat,...

Gods woord geeft ons kracht

Gods woord geeft ons kracht

Want wie tot zijn rust is ingegaan, is ook zelf tot rust gekomen van zijn werken, evenals God van de zijne. Wij worden vaker eraan herinnert om vertrouwen en geloof te hebben in de Heer. Door Zijn woord tot u te nemen (te lezen en te mediteren) zult u weten wie u in...

Richt uw ogen op Jezus

Richt uw ogen op Jezus

Gezegend is de man die op de Here vertrouwt, wiens betrouwen de Here is;In 2 Koningen 20 lezen we het verhaal van Hizkia (uit het geslacht van koning David) die op zijn 25ste koning werd over Juda. Hij deed wat recht was in de ogen van de Heer. Op een gegeven moment...

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

Blijf standhouden en bidden

Blijf standhouden en bidden

En wanneer Mozes zijn hand ophief, had Israël de overhand, maar wanneer hij zijn hand liet zakken, had Amalek de overhand.In Exodus 17:8-15 lezen we een heel belangrijke strategie die de Heer gegeven heeft aan Israël om de vijand Amalek te verslaan.Mozes, Aaron en...

U bent bijzonder in Jezus

U bent bijzonder in Jezus

Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw.Let op wat u dagelijks belijdt en uitspreekt over uw leven. Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten (Spreuken...

Het geheim van Jezus’ kracht

Het geheim van Jezus’ kracht

1 Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, 14 En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over Hem ging uit door de gehele streek.Heeft u zichzelf ooit afgevraagd hoe het...

Belemmer Gods Geest niet

Belemmer Gods Geest niet

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze, want Ik ga tot de Vader; en wat gij ook vraagt in mijn naam, Ik zal het doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt worde. Indien gij Mij iets vraagt...

Jezus’ voorbeeld opvolgen

Jezus’ voorbeeld opvolgen

Broeders, zelfs indien iemand op een overtreding betrapt wordt, helpt gij, die geestelijk zijt, hem terecht in een geest van zachtmoedigheid, ziende op uzelf; gij mocht ook eens in verzoeking komen.Jezus is gekomen op aarde, heeft zich laten dopen, heeft 40 dagen...

Niet voor een ieder weggelegd

Niet voor een ieder weggelegd

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Septembergods-woord-geeft-ons-kracht

2Septemberal-wat-u-verwacht-zal-geschieden

3Septemberwie-hem-zoeken-verlaat-hij-nooit

4Septemberlaat-bitterheid-varen-voor-godszegen

5Septemberzien-zij-jezus-in-mij

6Septemberwees-alert-voor-hoogmoed-en-trots

7Septemberweet-u-wie-jezus-is

8Septemberde-heer-heeft-uw-offers-gezien

9Septembergods-weg-is-de-beste

10Septemberwees-dankbaar-en-zie-op-jezus

11Septemberniet-voor-een-ieder-weggelegd

12Septemberlaten-we-jezus-voorbeeld-opvolgen

13Septemberbelemmer-gods-heilige-geest-niet

14Septemberhet-geheim-van-jezus-kracht

15Septemberu-bent-bijzonder-in-jezus

16Septemberblijf-standhouden-en-bidden

17Septemberwat-heeft-u-te-bieden

18Septemberverkondig-gods-koninkrijk

19Septemberhij-zal-u-beschermen

20Septemberricht-uw-ogen-op-jezus