0
(0)

Matteüs 9:28 NBG51

En toen Hij het huis was binnengegaan, kwamen de blinden tot Hem, en Jezus zeide tot hen: Gelooft gij, dat Ik dit doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja, Here.

Al wat u verwacht zal geschieden! Verwacht u doorbraak, het zal u geschieden. Verwacht u dat het niet goed gaat, ook dat zal geschieden! Verwacht u deze week mooie dingen, het zal u geschieden.

Alles staat en valt met hoop, en hoop ontwikkelt u door positief te belijden (indien mogelijk de beloftes van de Heer) en vervolgens die atmosfeer van verwachting te scheppen. Ja, ontwikkel een atmosfeer waarin God bewogen wordt om grote dingen te doen!

Bent u ziek en voelt u zich al een tijd niet goed? Nou, zeg vanaf vandaag (dagelijks zodra u in de gelegenheid bent): ‘door de striemen van Jezus ben ik gezond en wel!’ Doe dat totdat u uw doorbraak hebt ontvangen. Dat is hoop! Het is een zelfverzekerde verwachting van het goede! Een verwachting van uw doorbraak!

Alles staat en valt met hoop, en hoop ontwikkelt u door positief te belijden (indien mogelijk de beloftes van de Heer) en vervolgens die atmosfeer van verwachting te scheppen.

De Bijbel leert in Matteüs 9:28 dat 2 blinden bij Jezus kwamen voor genezing. Op de vraag of zij geloof voor hun doorbraak hadden, gaven ze Ja als antwoord. Toen raakte Jezus hun ogen aan en zeide: U geschiede naar uw geloof.

Begrijp dit heel goed: al wat u verwacht, al wat u hoopt en gelooft: het zal geschieden naar uw geloof!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.