0
(0)

1 Petrus 2:9-10 NBG51

Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht: u, eens niet zijn volk, nu echter Gods volk, eens zonder ontferming, nu in zijn ontferming aangenomen.

Door het inzicht welke ons door de Heilige Geest is gegeven doen wij dingen op een manier dat voor ‘de wereld’ onbegrijpelijk en als dom wordt gezien. De manier hoe men op aarde lief heeft verschilt met de manier hoe Jezus ons leert om lief te hebben. De manier hoe ‘de wereld’ vergeeft verschilt met de manier hoe wij als kinderen van God horen te vergeven.

Er zijn veel zaken die verborgen zijn gehouden, maar God zij dank dat de Here het aan ons geopenbaard heeft.

De wereld houdt van degenen die van hen houden, terwijl Jezus ons leert om zelfs onze vijanden lief te hebben en voor hen te bidden. De wereld vergeeft, maar vergeten is vaak geen onderdeel hiervan, terwijl de Heer ons leert om te vergeven en te vergeten! Want zover het oosten is als het westen zo ver doet Hij onze overtredingen van ons (Psalmen 103:12), en Hij gedenkt ze nimmer meer (Heb 10:17)!

Er zijn veel zaken die verborgen zijn gehouden, maar God zij dank dat de Here het aan ons geopenbaard heeft. Jezus zelf bevestigd dit in Zijn dankzegging tot de Vader in Matteüs 11:25: Te dien tijde hief Jezus aan en zeide: Ik dank U, Vader, Heer des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, doch aan kinderkens geopenbaard.

Laten we derhalve God danken en eren zodat Hij ons veel meer verborgenheden schenkt (1 Kor 2:9) om Hem zodoende met veel meer ontzag, en vreze en beven te dienen!

Weet geliefden, dat het niet voor eenieder is weggelegd. U bent apart gezet. U bent een heilige natie Gode ten eigendom.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Hij zal u beschermen

Hij zal u beschermen

Hebt de Here lief, al zijn gunstgenoten; de Here bewaart de getrouwen, maar ruimschoots vergeldt Hij de trotsen.Lees Psalmen 31 goed door en identificeer sleutelverzen om u te helpen om dieper te gaan met de Heilige Geest. We zien dat David in meer dan de helft van...

read more
Verkondig Gods koninkrijk

Verkondig Gods koninkrijk

Geneest zieken, wekt doden op, reinigt melaatsen, drijft boze geesten uit. Om niet hebt gij het ontvangen, geeft het om niet.We hebben allemaal onze vaardigheden en talenten die we in tijd hebben ontwikkeld. We hebben een baan (of doen hier en daar klusjes) om zo geld...

read more
Wat heeft u te bieden?

Wat heeft u te bieden?

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Laten we samen lezen in Matteüs 13:1-2: Op die dag ging Jezus het huis uit en Hij zat bij de zee. En vele scharen vergaderden zich bij Hem, zodat Hij in een schip...

read more

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.