Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor augustus

Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te weten dat de duivel een verslagen vijand...

U bent gezegend in Christus

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat we in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Bedenk de dingen van boven

Bedenk de dingen van boven

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8. Deze tekst is...

Wees voorbereid, betrek Jezus

Wees voorbereid, betrek Jezus

Indien openbaring ontbreekt, verwildert het volk, maar heil hem die de wet bewaart.Zonder visie en doel (Spreuken 29:18) zal u niet voorbereid zijn op de uitdagingen van het leven! Het betekent dat u doelloos rond zal dwalen en u zichzelf pas op de plaats van...

Doe een stap in geloof

Doe een stap in geloof

Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.Gods zegen geliefden, laten we de volgende 4 groepen aan teksten al biddend doornemen, en laten deze waarheden u diepe inzicht geven. Romeinen 10:13 want: al wie de naam...

De Here hoort uw hulpgeroep

De Here hoort uw hulpgeroep

Alle eer is voor de Here, want Hij heeft mij op wonderbaarlijke wijze Zijn goedheid en liefde getoond. Vooral toen ik het zo verschrikkelijk moeilijk had. Terwijl ik in mijn angst dacht dat U mij vergeten was, hebt U juist mijn luide smeekbeden gehoord. U hoorde mij...

Blijf bidden de Heer ziet alles

Blijf bidden de Heer ziet alles

De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.Soms heeft u momenten waar u denkt dat God niet hoort. U bidt tot een hemel als...

De Heer zal u beschermen

De Heer zal u beschermen

Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.Vertrouwen is niet altijd dat simpel, maar de belofte in Gods woord leert in Psalmen...

Is Jezus uw vriend?

Is Jezus uw vriend?

Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij.Laten we vandaag met de volgende vraag beginnen. Hoe is uw relatie met Jezus Christus vandaag de dag? Achter...

Let op uw woorden

Let op uw woorden

Geen liederlijk woord kome uit uw mond, maar als gij een goed (woord) hebt, tot opbouw, waar dit nuttig is, opdat zij, die het horen, genade ontvangen.Toen God de hemel en de aarde schiep: sprak Hij woorden die scheppend zijn. Er zij licht! En er was licht. Sluit u...

Doe wat God van u wil

Doe wat God van u wil

Daarom stellen wij er een eer in, hetzij thuis, hetzij in den vreemde, Hem welgevallig te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat eenieder wegdrage wat hij in zijn lichaam verricht heeft, naar dat hij gedaan heeft, hetzij...

Doe alles als voor de Here

Doe alles als voor de Here

Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf: het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme.Niemand zal behouden worden door goede werken. U zult niet behouden worden alleen omdat u: christelijke ouders heeft of naar de...

Geloof en zie op Jezus

Geloof en zie op Jezus

Doch Jezus luisterde niet naar wat gezegd werd, maar Hij zeide tot de overste der synagoge: Wees niet bevreesd, geloof alleen.In Marc 5:21-43 lezen we het verhaal van het dochtertje van Jairus waar wij een heel belangrijke principe van geloof zien. Lees deze tekst...

Bidt en beweeg de hemel

Bidt en beweeg de hemel

Hoe zou één er duizend kunnen najagen en zouden twee er tienduizend op de vlucht kunnen drijven, als niet hun Rots hen verkocht en de Here hen prijsgegeven had.De kracht van groepsgebed is niet te onderschatten want God is het die ten strijde trekt. Wanneer één...

God is goed en zeer te prijzen!

God is goed en zeer te prijzen!

Ieder moet zijn eigen werk toetsen; dan zal hij slechts voor zichzelf stof tot roem hebben en niet voor een ander.God is goed! Hij is trouw! Hij is onze Voorziener! Hij is onze Heelmeester! Wat is Hij niet? Het wordt tijd geliefden dat we naar onszelf gaan kijken en...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Augustusgod-is-goed-en-zeer-te-prijzen

2Augustusbidt-samen-om-de-hemel-10-voudig-te-bewegen

3Augustusgeloof-en-zie-op-jezus

4Augustusdoe-alles-als-voor-de-here

5Augustusdoe-wat-god-van-u-wil-want-zijn-komst-is-nabij

6Augustuslaten-uw-woorden-tot-zegen-zijn

7Augustusis-jezus-uw-vriend

8Augustusde-heer-zal-u-beschermen

9Augustusblijf-bidden-want-de-heer-ziet-alles

10Augustusde-here-hoort-uw-hulpgeroep

11Augustusdoe-een-stap-in-geloof

12Augustuswees-voorbereidt-betrek-jezus

13Augustusbedenk-de-dingen-van-boven

14Augustusik-hef-mijn-ogen-op-naar-de-bergen

15Augustusgelooft-u-dat-jezus-het-wil

16Augustusu-bent-gezegend-in-christus

17Augustusu-bent-meer-dan-overwinnaar

18Augustusgeef-uw-nood-aan-jezus