Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor oktober

Vertrouw God eerder

Vertrouw God eerder

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.De Heer verlangt ernaar om u te zegenen, maar het is belangrijk dat u wegdoet, alles wat de Heer bedroeft. Denk goed na over de dingen waar u dagelijks voor...

Bidt want God luistert

Bidt want God luistert

En het zal geschieden, dat Ik antwoorden zal, voordat zij roepen; terwijl zij nog spreken, zal Ik verhoren.In Genesis 25 lezen we een bijzonder verhaal over Isaak, de zoon van Abraham. Isaak was 40 toen hij Rebecca (zijn nicht) tot vrouw nam. We lezen verder dat...

Zonde verlamd en verblind

Zonde verlamd en verblind

De zonde spreekt tot de goddeloze diep in zijn hart; – geen vrees voor God staat hem voor ogen – want zij vleit hem in zijn eigen ogen, totdat men zijn ongerechtigheid ontdekt en haat. De woorden van zijn mond zijn onheil en bedrog, hij laat na verstandig en goed te...

Jezus komt spoedig

Jezus komt spoedig

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;Tegenwoordig is het waarlijk een uitdaging om een integer leven te leiden, maar het is wel de beste keuze. De wereld...

Alleen door geloof in Jezus

Alleen door geloof in Jezus

Strijd de goede strijd des geloofs, grijp het eeuwige leven, waartoe gij geroepen zijt en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen.Vandaag wil ik u bemoedigen met de woorden uit 1 Timoteüs 6:12 waar Paulus ons aanmoedigt om de strijd aan te gaan, maar zegt...

Gij geheel anders!

Gij geheel anders!

Dit weten wij immers, dat onze oude mens medegekruisigd is, opdat aan het lichaam der zonde zijn kracht zou ontnomen worden en wij niet langer slaven der zonde zouden zijn; want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.Er zijn gelovigen die al jaren bekeerd...

Met Jezus slaap ik als een roos

Met Jezus slaap ik als een roos

In vrede kan ik mij te ruste begeven en aanstonds inslapen, want Gij alleen, o Here, doet mij veilig wonen.In het boek Handelingen lezen we veel over hoe christenen werden verdrukt. Zo liet Herodes Jacobus, de broer van Johannes, ombrengen en nam ook Petrus in...

Kijk niet neer op anderen

Kijk niet neer op anderen

Geen enkele weduwe of wees zult gij verdrukken. Indien gij dezen toch verdrukt, voorzeker zal Ik, indien zij luide tot Mij roepen, hun geroep horen, en mijn toorn zal ontbranden en Ik zal u met het zwaard doden zodat uw vrouwen weduwen worden en uw kinderen...

Wees niet overmoedig

Wees niet overmoedig

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Overmoed is een opmerkelijk ingrediënt dat in veel van de gevallen leidt tot falen. Velen laten zich door de reeks aan overwinningen misleiden en...

Dank God, ongeacht uw situatie

Dank God, ongeacht uw situatie

Ik wil de Here te allen tijde prijzen, bestendig zij zijn lof in mijn mond.Het is zo een uitdaging om God te vertrouwen terwijl uw zintuigen andere dingen waarnemen waar de uitkomst bijna makkelijk af te lezen is. Toen Jozua de strijd aanging tegen Ai liet hij zich...

Zie altijd op Jezus

Zie altijd op Jezus

Daar wij niet zien op het zichtbare, maar op het onzichtbare; want het zichtbare is tijdelijk, maar het onzichtbare is eeuwig.Paulus zegt heel duidelijk in 2 Korinthiërs 4 dat we onze focus niet kwijt mogen raken en dat vooral onze ogen gericht moeten blijven op...

Wat zou Jezus doen?

Wat zou Jezus doen?

Melk heb ik u gegeven, geen vast voedsel, want dat kondt gij nog niet verdragen. Ja, dat kunt gij ook nu [nog] niet, want gij zijt nog vleselijk. Want als er onder u nijd en twist is, zijt gij dan niet vleselijk, en leeft gij niet als (onveranderde) mensen?De Bijbel...

NumberMaandInspirationFB Shares
1Oktoberkijk-niet-neer-op-anderen

2Oktobermet-jezus-slaap-ik-als-een-roos

3Oktobergij-geheel-anders

4Oktoberalleen-door-geloof-in-jezus

5Oktoberwees-waakzaam-jezus-komt-spoedig

6Oktoberzonde-verlamd-en-verblind

7Oktoberbidt-want-god-luistert

8Oktobervertrouw-god-eerder

9Oktoberwat-zou-jezus-doen

10Oktoberzie-altijd-op-jezus

11Oktoberdank-god-ongeacht-uw-situatie

12Oktoberwees-niet-overmoedig