Wees dankbaar en zie op Jezus

Wees dankbaar en zie op Jezus

Hebreeën 13:5 NBG51 Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten. Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo...
Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

Psalmen 10:29 De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid. In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak...
De Heer heeft uw offers gezien

De Heer heeft uw offers gezien

Psalmen 20:7 Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand. Wanneer we Gods hand willen zien dan moet het ons wat kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De...
Weet u wie Jezus is?

Weet u wie Jezus is?

Matteüs 16:17 NBG51 Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is. In Matteüs 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen, namelijk: “Wie...
Wees niet hoogmoedig en trots

Wees niet hoogmoedig en trots

Psalmen 19:14 NBG51 Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden...
Zien zij Jezus in mij?

Zien zij Jezus in mij?

Efeziërs 4:20 NBG51 Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen. In de Bijbel kunnen we heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn!...