0
(0)

Matteüs 16:17 NBG51

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.

In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: “Wie zeggen de mensen dat ik ben?” Nadat zij antwoord gaven vroeg de Heer aan hen: “Maar wie zegt u dat Ik ben?

Als gelovigen, kinderen van de Allerhoogste (Joh 1:12), volgelingen van Jezus Christus is het van belang om te weten wie Hij is. Eenieder heeft uiteraard zijn of haar eigen overtuiging en beeld, maar welke overtuiging heeft u van de Hem?

Erkent u dat Hij daadwerkelijk op aarde is gekomen, dat Hij gestorven is te Golgotha en dat Hij na drie dagen is opgestaan uit de dood? (Rom 6:9) Gelooft en erkent u dat Hij in staat is om u in al uw behoefte naar Zijn rijkdom heerlijk te voorzien? (Fil 4:19) Gelooft u dat Hij in staat is u te genezen van elke kwaal? (Mat 8:16) Gelooft u dat Hij gisteren en heden dezelfde is tot in alle eeuwigheid? (Heb 13:8) Gelooft u dat Hij in de hemelen is, ons gebeden hoort en onze zaak voor ons pleit? (Rom 8:34)

Eenieder heeft zijn of haar overtuiging en beeld, maar welke overtuiging heeft u van de Heer?

Wij zien dus hier hoeveel vragen uit die ene vraag voortvloeien. Petrus gaf hier duidelijk aan: “Gij zijt de Christus, de zoon van de levende God!” (Mat 16:16). “Zalig zijn degenen die dit erkennen en zien” zegt de Heer.

Jezus stelt u vandaag dezelfde vraag: “Maar wie zegt u dat Ik ben?

Reserveer en maak tijd voor de Heer: in gebed en in het lezen van de Bijbel, zodat de Heilige Geest u kan overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel (Joh 16:8). De Heer zegent u overvloedig!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Zien zij Jezus in mij?

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.In de Bijbel kunnen wij heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Mat 5:37) Laten we deze...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.