0
(0)

Psalmen 10:29

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.

In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en Rachel en zeide, dat Laban (hun vader) hem heeft bedrogen en zijn loon tienmaal veranderde, maar God heeft niet toegelaten dat hij benadeeld werd (Genesis 31:7)

We moeten het onderkennen geliefden, als Gods zegen op jou rust, zal geen enkele obstakel en geen enkele berg jouw succes in de weg staan.

Gehoorzaam zijn aan de Heer zal tijdens deze cruciale momenten doorslaggevend zijn voor groei. Jacob gehoorzaamde Gods instructies om terug te gaan naar zijn vaderen en maagschap en daarom zegende de Heer hem (Gen 31:3). We moeten het onderkennen geliefden, als Gods zegen op jou rust, zal geen enkele obstakel en geen enkele berg jouw succes in de weg staan.

Laat dit Bijbelgedeelte u aanmoedigen om door te blijven gaan en nooit en nimmer op te geven. Amen? De weg met Jezus is één van vrede, rust, blijdschap en zegen! Hij zal voor de oprechten die Zijn wegen bewandelen een beschutting zijn (Spreuken 10:29) en Hij zal hen verlossen (Psalmen 7:11).

Bidt dat de geest van Laban verre blijft van jou en kies voor de Heer want Zijn weg is de beste: ja de beste altijd!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Wees dankbaar en zie op Jezus

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken...

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

Wees niet hoogmoedig en trots

Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding.Hoogmoed en trots zullen uw zegen maar in het bijzonder het werk van de Heer altijd dwarsbomen. Wees daarom alert geliefden en zorg ervoor, dat...

Zien zij Jezus in mij?

Maar gij geheel anders: gij hebt Christus leren kennen.In de Bijbel kunnen wij heel veel leren als het gaat om, hoe we met elkaar horen om te gaan. Zo staat er geschreven om niet te zweren, maar ons ja, moet ja zijn, en ons nee, moet nee zijn! (Mat 5:37) Laten we deze...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.