Hebreeën 13:5 NBG51

Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Uw situatie kan soms maken dat uw besluiten ondoordacht zijn! Een crisis kan u (onbewust) zo in een hoek drukken en u doen denken dat God niet bestaat! Die gedachte dat er geen andere keus is wordt steeds reëel. Wees daarom waakzaam! Het is (1) een geest van twijfel, (2) een geest van misleiding en (3) een geest van manipulatie! Dagelijks zal u keuzes moeten maken en bij uzelf te rade gaan: op wie stel ik mijn vertrouwen?

De Heer belooft dat Hij altijd voor u en uw gezin zal zorgen en Hij u en uw gezin nooit en nimmer in de steek zal laten!

Let op wat de Bijbel ons in Hebreeën 13:5 onderwijst: Laat uw wijze van doen onbaatzuchtig zijn, weest tevreden met wat gij hebt. Want Hij heeft gezegd: Ik zal u geenszins begeven, Ik zal u geenszins verlaten.

Beter gezegd: laat materialisme (voornamelijk geld) u niet de baas zijn! Laat mammon u niet als een dief in de nacht overvallen, maar wees dankbaar en tevreden met wat u heeft! De Heer belooft dat Hij altijd voor u en uw gezin zal zorgen en Hij u en uw gezin nooit en nimmer in de steek zal laten!

Het woord onderstreept dit in Hebreeën 13:8. Let wel: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in (alle) eeuwigheid! Ja, Hij is in staat om (ook vandaag) alles wat u heeft te vermenigvuldigen!

Hij is in staat om u (ook vandaag) te bevrijden van elke ziekte en kwaal! Hij is in staat om u de doorbraak te geven die niemand anders kon geven. Omdat Hij niet is veranderd! Stel uw hoop en vertrouwen op de Here, dan zal Hij u nooit beschamen (1 Pet 2:6)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Gods weg is de beste

Gods weg is de beste

De weg des Heren is een beschutting voor de oprechten, maar onheil voor de bedrijvers van ongerechtigheid.In Genesis 31 lezen we over het verhaal van Jacob. Laban (zijn oom) probeerde Jacob zo vaak (als hij maar kon) voor de gek te houden. Jacob besprak dit met Lea en...

read more
De Heer heeft uw offers gezien

De Heer heeft uw offers gezien

Nu weet ik, dat de Here zijn gezalfde de overwinning geeft, Hij antwoordt hem uit zijn heilige hemel met de machtige heilsdaden zijner rechterhand.God dienen moet ons kosten. Ja, er is een prijs hieraan gekoppeld! De activiteiten die voor ons dierbaar zijn ruilen we...

read more
Weet u wie Jezus is?

Weet u wie Jezus is?

Jezus antwoordde en zeide: Zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, die in de hemelen is.In Matteus 16:13 stelt Jezus een heel interessante vraag aan Zijn discipelen namelijk: "Wie zeggen de mensen dat ik ben?"...

read more