0
(0)

Efeziërs 1:3 NBG51

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.

Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten zijn gezegend. We lezen dus duidelijk dat Hij ons heeft gezegend!

Het verhaal over Esau en Jacob geeft een duidelijk beeld hoe God met Zijn kinderen omgaat. De wereld (zie Gen 33:9) heeft veel maar in Christus (zie Gen 33:11) hebben we alles wat we nodig hebben.

Wij hebben dus in Christus dus (1) het eeuwig leven (2) alle beloftes in de Bijbel en (3) de Heilige Geest om ons te onderrichten. Het is daarom van belang om onze positie in Christus te kennen! De omstandigheden en de zorgen van de wereld zijn ondergeschikt aan Gods gunst en zegen in ons leven. Laten wij de omstandigheden en de zorgen van de wereld aan Zijn voeten leggen (1 Pet 5:7) omdat Hij voor ons zorgt.

Weet dat u apart bent gezet (1 Pet 2:9) en dat u gezegend bent met alle hemelse zegeningen! Kijk wat God over u zegt: Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk (Gode) ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Bedenk de dingen van boven

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8 'Voorts,...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.