0
(0)

2 Korinthiërs 3:18 NBG51

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.

Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op Jezus! De apostel Petrus die op het water liep (Matteüs 14:22-23) werd (op dat moment) ‘getransformeerd’ naar het bovennatuurlijke omdat hij zijn ogen richtte op Jezus.

Omstandigheden zullen u demotiveren en uw blijdschap wegnemen, maar wanneer wij ons ogen richten op Jezus dan belooft Hij: dat Hij u zeker niet zal begeven noch verlaten

Hij veranderde naar het beeld van Christus! Op het moment dat hij zijn ogen richtte op de omstandigheden (de storm, het water, de wind) veranderde hij opnieuw naar het natuurlijke en dreigde dus te verdrinken.

Geliefden, 2 Korinthiërs 3:18 motiveert ons dat wij de heerlijkheid des Heren moeten (blijven) weerspiegelen (onder alle omstandigheden), om zo te veranderen naar hetzelfde beeld (dat is Christus) van heerlijkheid tot heerlijkheid, uiteraard door Gods Heilige Geest!

Omstandigheden zullen u demotiveren en uw blijdschap wegnemen, maar wanneer wij ons ogen richten op Jezus dan belooft Hij: dat Hij u zeker niet zal begeven noch verlaten (Heb 13:5). Wanneer wij onze ogen opheffen naar de bergen zal onze hulp komen van de Heer, die hemel en aarde geschapen heeft! (Psalm 121:1). Laat uw situatie u niet de baas zijn, maar geef het aan Jezus want Hij zal u nooit teleurstellen!

Misschien is Hij ver van de goddelozen, maar weet dat Hij het gebed van rechtvaardigen zal horen (Spreuken 15:29)

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Bedenk de dingen van boven

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8 'Voorts,...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.