0
(0)

Johannes 6:37 NBG51

Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Shalom geliefden, laten we de volgende teksten samen biddend doornemen, om te zien wat God vandaag aan ons te zeggen heeft.

Romeinen 10:13 want: al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden.

Matteüs 11:28 Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; Johannes 6:37 Alles wat Mij de Vader geeft, zal tot Mij komen, en wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen.

Johannes 7:37 En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke!

Johannes 1:12 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

Wanneer u doorbraak wil hebben in uw leven gaat u zelf stappen moeten ondernemen, omdat niemand dat voor u gaat doen. Deze teksten verschaffen ons  de volgende inzichten.

Inzicht 01: Jezus belooft dat u behouden zal worden, indien u zelf de stap neemt om Hem aan te roepen

Inzicht 02: Indien u rust wil hebben van de vermoeidheid en de belasting van omstandigheden, dan moet u zelf die stap nemen om tot Hem te gaan want Hij belooft en zegt: indien u tot Hem gaat zal Hij u 100% niet uitwerpen, Hij zal u niet negeren noch afsnauwen. Ja, dat is wat Hij u belooft!

Wanneer u doorbraak wil hebben in uw leven gaat u zelf stappen moeten ondernemen

Inzicht 03: Indien u dorst heeft moet u niet alleen de stap nemen om te komen, maar u moet ook de stap nemen om te drinken van dat wat Hij u geeft! Velen komen om te dienen, maar doen geen verdere stappen om te drinken van de wijn die de Here hen voorschotelt.

Inzicht 04: U zal het besluit zelf moeten nemen om de Here te accepteren, om Hem aan te nemen indien u een kind van God wil worden en wil functioneren onder de zalving van de Gods Heilige Geest.

Zonder actie van u zelf, zal de Here niet bewegen en u geenszins vrijzetten van het juk! Laat het woord van God u extra bemoedigen vandaag. Sta niet rond te kijken, maar neem de stap vandaag nog!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.