0
(0)

Psalmen 33:13-15

De Here schouwt uit de hemel, Hij slaat alle mensenkinderen gade; uit zijn woonplaats ziet Hij naar alle bewoners der aarde, Hij, die hun aller harten vormt, die al hun werken doorgrondt.

Soms heb je momenten waar je denkt dat God niet hoort. Je bidt tot de hemel als van koper en je vraagt en ziet maar geen doorbraak. Je vraagt jezelf af: is er wel een God? Geliefden, zonde blokkeert Gods hand! Wees ervan bewust dat de Heer niet kan ingrijpen indien wij onze ongerechtigheden niet nalaten. 

Niet dat Hij niet wil maar omdat Hij soeverein is. We lezen in Jesaja 59:1-2 dat door onze ongerechtigheden een scheiding ontstaat met de Heer en dat Zijn aangezicht verborgen wordt door zonden. Daarom hoort Hij ons hulpgeroep niet!

Weet dat Hij God is, dat Hij vanuit Zijn troon gade slaat op alle mensenkinderen en dat Hij zal horen wanneer u tot Hem roept!

Maar indien wij onze overtredingen belijden en nalaten, dan zullen wij ontferming vinden (Spreuken 28:13). De Heer zal jou, zoals Hij dat belooft heeft, gade slaan wanneer je tot Hem roept. Hij ziet immers alle bewoners op aarde! Hij is de doorgronder des harten (Psalmen 33:13-15). Het is daarom van belang dat we berouw hebben en inzien, dat we de Heer bedroeven met onze zelfzuchtige keuzes.

Weet dat Hij God is, dat Hij vanuit Zijn troon gade slaat op alle mensenkinderen en dat Hij zal horen wanneer je tot Hem roept! Geef dus nooit op, maar bidt dat elke scheidingsmuur van hoogmoed en trots neergehaald wordt.

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.