0
(0)

Matteüs 8:2-3 NBG51

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.

Heel veel christenen hebben gehoord dat Jezus in staat is om te helen, om te genezen, en om de nodige doorbraak te geven. Er zijn natuurlijk ook christenen die het geloof niet kunnen opbrengen dat de Heer het ook voor hun wil doen. “Wil de Heer mij wel zegenen?” vragen zij zich af.

De persoon in Matteus 8:2-3 die lepra had vroeg Jezus of Hij hem wilde genezen. Hij wist dat hij het kon maar was niet zeker of Hij het wilde. Jezus antwoordde en zei: Ja ik wil! Vaak geloven wij wel in Zijn eeuwige kracht, maar de zekerheid hebben wij niet of Jezus ons ook wil genezen, of dat Jezus het ook voor ons wil doen.

Wij moeten heel voorzichtig zijn met gedachten die wij koesteren of toelaten in ons leven en moeten ons bewapenen met het woord van God. Om geloof te ontwikkelen en sterk te zijn is het van belang om het woord van God te bestuderen om zo te weten wie Hij is en welke gedachten Hij vooral over ons koestert. Dat is de enige manier om negatieve gedachten te weren, die ons verder afbrengen van ons geloof en die ons doen twijfelen in de Almacht van de Heer!

Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). Ja, Hij wil jou de overwinning geven, Hij wil jou genezen en je geven de verlangen van je hart! De vraag is: geloof jij dat Jezus dat wil?

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Bedenk de dingen van boven

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8 'Voorts,...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.