0
(0)

Psalmen 125:1-2

Wie op de Here vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor altoos blijft. Rondom Jeruzalem zijn bergen; zo is de Here rondom zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid.

Vertrouwen is niet altijd dat simpel, maar de belofte in Gods woord leert in Psalmen 125:1-2, dat ‘Wie vertrouwt op de Allerhoogste vergeleken wordt met de berg Sion, die NIET wankelt’!

Velen naderen God pas als het slecht gaat of als iets is mislukt.

Hoe ver reikt uw vertrouwen? Ik wil u daarom bemoedigen om uw God te leren vertrouwen, dan zal Hij u voorzeker niet beschamen. Spreek NIET alleen de woorden, maar geloof ook dat de Heer in staat is om het ook te doen.

Zijn Woord zal namelijk niet ledig tot Hem wederkeren, maar doen wat Hem behaagt en volbrengen waartoe Hij het zend (Jesaja 55:11). Geloof en neem die stap in geloof (onderneem actie ook al ziet u nog niets)! Misschien bent u ontmoedigd, misschien gaan de zaken niet zoals u het gehoopt had en misschien hebben mensen u teleurgesteld.

Velen naderen God pas als het slecht gaat of als iets is mislukt. Start uw dag in gebed (tot God) en leg alles in Zijn handen. Gods woord leert: wie Hem in al zijn wegen kent, diens paden zal Hij recht maken (Spreuken 3:6) Ook vandaag houdt Hij van u, tot in alle eeuwigheid. Amen!

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

Geef uw nood aan Jezus

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met...

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.