1 Petrus 5:7 NBG51

Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.

De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons bekend zijn met deze tekst, maar staan we wel erbij stil wat er in het vers eerder staat?

In 1 Petrus 5:7 staat er: Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. Dit betekent dus, dat wanneer u uw bekommernis op Jezus werpt (of aan Jezus geeft), de Heer voor u zal zorgen EN zal de duivel geen macht over u hebben omdat hij niets zal hebben om u te verslinden! Het enige wat hij gaat kunnen doen is: brullen en brullen! Blijf waakzaam geliefden en laat zijn gebrul u niet intimideren maar nader tot de Heer, dan zal Hij tot u naderen (Jac 4:8).

Gods zegen,
Pastor Jonathan Samidin
TOFAL Blauwgrond

U bent meer dan overwinnaar

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus."Wat niet weet, wat niet deert" zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is...

U bent gezegend in Christus

Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus.Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat wij in Christus met alle geestelijke zegen in de hemelse...

Gelooft u dat Jezus het wil?

En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid.Heel veel christenen hebben...

Ik hef mijn ogen

En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is.Wij moeten onze ogen onder alle omstandigheden richten op...

Bedenk de dingen van boven

Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat;Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit Fillipenzen 4:8 'Voorts,...