Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor Juni

Doe weg wat Hem bedroeft

Doe weg wat Hem bedroeft

Zo zegt de Here: Vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt, wiens hart van de Here wijkt; hij toch zal zijn als een kale struik in de steppe, die het niet merkt, als er iets goeds komt, maar staat in dorre oorden in de woestijn, een...

Kies uw vrienden

Kies uw vrienden

Overspeligen, weet gij niet, dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dus een vriend der wereld wil zijn, wordt metterdaad een vijand van God.Weet met wie u omgaat en laat de Heer u leiden voornamelijk bij het kiezen van uw vrienden. Weet u, uw...

Geef uw leven aan Jezus

Geef uw leven aan Jezus

Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.Heeft u zich ooit afgevraagd wat de Bijbel zegt over wedergeboorte? Wedergeboorte is het vernieuwend werk van de Heilige Geest waardoor wij een nieuwe schepping...

Geef met een blijmoedig hart

Geef met een blijmoedig hart

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here ; Hij zal hem zijn weldaad vergelden.We lezen in Psalm 112 dat degene die geeft, diens nageslacht machtig en gezegend zal zijn, en hun huis zal voorspoedig zijn. Hij zal niet wankelen en zijn nalatenschap zal voor eeuwig...

Alleen Jezus kan u redden

Alleen Jezus kan u redden

Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op God, wiens woord ik prijs. Op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou vlees mij aandoen?Vandaag lezen we opnieuw iets bijzonders uit het woord van God. In Psalmen 56:4-5 lezen we: Ten dage dat ik vrees, vertrouw ik op U; op...

Houdt vast wat u hebt

Houdt vast wat u hebt

Al vallen er duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, tot u zal het niet genaken De toekomst kan somber lijken en angst kan onze gedachten op een onbewaakt moment binnendringen, maar houdt vast aan de belofte van de Heer. Hij zegt: Al vallen...

Voor wie werkt u?

Voor wie werkt u?

en stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid ten dienste van de zonde, maar stelt u ten dienste van God, als mensen, die dood zijn geweest, maar thans leven, en stelt uw leden als wapenen der gerechtigheid ten dienste van God.Vandaag wil ik u graag...

Here Jezus, kom

Here Jezus, kom

Want gij hebt volharding nodig, om, de wil van God doende, te verkrijgen hetgeen beloofd is.Overal in de wereld zien we hier en daar aanslagen, ziekten, vervolgingen en ongelukken. De atmosfeer is gevuld met machten van boosheid, angst, frustratie, bitterheid,...

Houdt vast aan Gods woord

Houdt vast aan Gods woord

De Here is hun kracht, een veste des heils is Hij voor Zijn gezalfde. Verlos dan uw volk en zegen uw erfdeel, weid hen en draag hen tot in eeuwigheid.Als we de ontwikkelingen om ons heen volgen, dan weten we dat er vele uitdagingen zijn in het land op zowel economisch...

Help en bidt voor elkaar

Help en bidt voor elkaar

Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt.Gods zegen geliefden, de tijd waarin we leven dwingt ons meer dan ooit om God te zoeken, om tot Hem...

Verzamel schatten in de hemel

Verzamel schatten in de hemel

Halleluja. Welzalig de man, die de Here vreest, die van harte lust heeft in zijn geboden. Zijn nakroost zal machtig zijn op aarde, het geslacht der oprechten zal gezegend worden; overvloed en rijkdom zijn in zijn huis, zijn gerechtigheid houdt voor immer stand.Ontzag...

Wie een wijze verwekt

Wie een wijze verwekt

De vader van een rechtvaardige verblijdt zich zeer, wie een wijze verwekte, verheugt zich over hem.Vandaag is uitgeroepen tot de dag speciaal voor de vader. Precies 50 jaren geleden werd er een wet getekend om de 3e zondag van de maand juni uit te roepen tot Vaderdag....

Geloof en laat u dopen

Geloof en laat u dopen

Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden.God spreekt zich duidelijk uit over de doop want als we in Hem geloven en ons laten dopen, dan zullen we behouden worden. Hij onderstreept bovendien dat wie niet gelooft...

Vrees niet, Hij kent u

Vrees niet, Hij kent u

HERE, Gij doorgrondt en kent mij; Gij kent mijn zitten en mijn opstaan, Gij verstaat van verre mijn gedachten; Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd. Soms worden wij verdrietig wanneer wij zaken aankaarten en we het gevoel...

Heer, openbaar het ons

Heer, openbaar het ons

Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen, als ik het behoor te...

Vertrouw op Jezus

Vertrouw op Jezus

Verlustig u in de Here, dan zal Hij u geven de wensen uw hart. Wentel uw weg op de Here en vertrouw op Hem, en Hij zal het maken.Als kinderen van God moeten we ons vertrouwen op Hem stellen. Daarom bemoedigen wij u vandaag met de woorden van David uit Psalmen 37:4-5...

Op wie stelt u uw vertrouwen?

Op wie stelt u uw vertrouwen?

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, vernacht in de schaduw des Almachtigen. Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw.Deze tekst is heel inspirerend en heeft een diepe belofte. Het is belangrijk dat we dagelijks...

Bereid om de  prijs te betalen?

Bereid om de prijs te betalen?

Jezus zeide tot hem: Indien gij volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop uw bezit en geef het aan de armen, en gij zult een schat in de hemelen hebben, en kom hier, volg Mij.We kennen allemaal het verhaal van de rijke jongeling die Jezus vroeg wat hij moest doen om het...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Junibent-u-bereidt-de-prijs-te-betalen

2Juniop-wie-stelt-u-uw-vertrouwen

3Junivertrouw-op-jezus

4Juniheer-openbaar-het-ons

5Junivrees-niet-hij-kent-u

6Junigeloof-en-laat-u-dopen

7Juniwie-een-wijze-verwekt

8Juniverzamel-schatten-in-de-hemel

9Junihelp-en-bidt-voor-elkaar

10Junihoudt-vast-aan-gods-woord

11Junihere-jezus-kom

12Junivoor-wie-werkt-u

13Junihoudt-vast-wat-u-hebt

14Junialleen-jezus-kan-u-redden

15Junigeef-met-een-blijmoedig-hart

16Junigeef-uw-leven-aan-jezus

17Junikies-uw-vrienden

18Junidoe-weg-wat-de-here-bedroeft