Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor Mei

Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt?Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen vandaag de dag hun doorbraak...

Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden,Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te ontvangen en om hervormd te...

Vul uw geest met Gods woord

Vul uw geest met Gods woord

En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.Toen Jezus opstond uit de dood vertoonde Hij zich 40 dagen lang en overtuigde hen dat Hij het werkelijk was en verwees steeds naar gesprekken die ze eerder...

De Heilige Geest die in u is

De Heilige Geest die in u is

En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren;U zal zeker het verhaal van Jozef kennen en wat hij allemaal meemaakte. Jozef die God gebruikte om Israël te redden, was...

Blijf in de liefde

Blijf in de liefde

Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven.De tijd waarin we leven moet ons meer dan ooit...

Wordt vissers van mensen

Wordt vissers van mensen

Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen.Het tweede deel van Matteüs 23 is vast voedsel...

Luister naar uw leiders

Luister naar uw leiders

Alles dan, wat zij u ook zeggen, doet dat en onderhoudt dat, maar doet niet naar hun werken, want zij zeggen het wel, maar doen het niet.Dit is een opmerkelijke uitspraak van de Heer en bovendien een "eye opener" om te luisteren naar de woorden die medegelovigen...

Wees niet nalatig en lui

Wees niet nalatig en lui

en mijn rechtvaardige zal uit geloof leven; maar als hij nalatig wordt, dan heeft mijn ziel in hem geen welbehagen.Lieve lezer, standvastig God dienen heeft een prijs en het zal u kosten! Uw tijd en concentratie, maar ook uw toewijding staan dagelijks onder een enorme...

Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest.Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties die daaruit...

Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond.God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang om in alles wat u...

Slaap niet maar waak

Slaap niet maar waak

Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.Toen Jezus te Getsemane ging om te bidden bracht hij een paar van Zijn discipelen mee. Echter waren zij niet in staat om wakker te blijven en te waken. Dit is een hele...

Uw gebed is cruciaal

Uw gebed is cruciaal

Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden.Voorbidders zijn mensen die liefde hebben ontvangen en...

Dien elkander in liefde

Dien elkander in liefde

Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft.We leven in een periode waar liefdeloosheid en haat een enorme groei doormaken waar we als...

Kritiek kan u kosten

Kritiek kan u kosten

Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse!Vandaag gaan we lezen uit het boek Numeri hoofdstuk 12 vers 1-16. Let op het volgende: Mirjam, de zus van Mozes, leverde...

Samen met Jezus

Samen met Jezus

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.Wij horen heel vaak dat wij het licht van de wereld (Matteüs 5:14) en het zout der aarde (vers 13) moeten zijn waar wij ook mogen gaan. De wereld en hen die erin wonen hebben...

Zegen en vervloek niet

Zegen en vervloek niet

Toen schrok Isaak geweldig en hij zeide: Wie was het dan toch, die het wild geschoten en mij gebracht heeft? En ik heb van alles gegeten, eer gij kwaamt en heb hem gezegend; ook zal hij gezegend zijn.We lezen in Genesis 27:33 dat Isaak wist dat de zegen die hij...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Meizegen-en-vervloek-niet

2Meisamen-met-jezus

3Meikritiek-kan-u-kosten

4Meidien-elkander-in-liefde

5Meiuw-gebed-is-cruciaal

6Meislaap-niet-maar-waak

7Meiheer-genees-mijn-hart

8Meihet-werk-is-volbracht

9Meiwees-niet-nalatig-en-lui

10Meiluister-naar-uw-leiders

11Meiwordt-vissers-van-mensen

12Meiblijf-in-de-liefde

13Meide-heilige-geest-die-in-u-is

14Meivul-uw-geest-met-gods-woord

15Meidoor-gods-genade-veranderd

16Meiverander-de-wereld-begin-eerst