Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor juli

Spreken is zilver en zwijgen…

Spreken is zilver en zwijgen…

Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart U welgevallig zijn, o Here, mijn rots en mijn verlosser.In Psalmen 19:15 lezen we (misschien voor velen een heel bekende tekst) het volgende: Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn...

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Heer Jezus, wat kan ik doen?

Jezus antwoordde hun en zeide: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, gij zoekt Mij, niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt.Gods zegen geliefden. In Johannes 6 lezen we over de wonderbare spijziging van 5000 zielen. In...

Volg het voorbeeld van Jezus

Volg het voorbeeld van Jezus

Want hiertoe zijt gij geroepen, daar ook Christus voor u geleden heeft en u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden.Shalom geliefden, vandaag wil ik u met de tekst uit 1 Petrus 2:21 bemoedigen en u op het hart drukken dat er altijd...

Blijf vasthouden aan Jezus

Blijf vasthouden aan Jezus

En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen.Gods zegen geliefden,...

Een compliment voor het leven

Een compliment voor het leven

en wanneer gij rechts of wanneer gij links zoudt willen gaan, zullen uw oren achter u het woord horen: Dit is de weg, wandelt daarop.Ouders dienen opmerkzaam te zijn als het gaat om de dingen die zij tegen hun kinderen zeggen. Hoe ouders kinderen complimenteren zal...

Van een vloek tot een zegen

Van een vloek tot een zegen

Maar de Here , uw God, heeft naar Bileam niet willen luisteren en de Here , uw God, heeft de vloek voor u in een zegen veranderd, omdat de Here , uw God, u liefhad.Gods zegen geliefden, ik hoop dat het u wel gaat, en dat de dingen die u onderneemt en ondernemen zal,...

Zonder vergeving geen genezing

Zonder vergeving geen genezing

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.Gods zegen geliefden, vandaag wil ik u eraan...

Vereer de Here met uw rijkdom

Vereer de Here met uw rijkdom

Wie de arme geeft, zal geen gebrek lijden; maar wie zijn ogen toesluit, wordt zwaar vervloekt.Geliefden, we horen heel veel over het geven van tienden, het zaaien binnen de gemeente en ook hoe herders zichzelf verrijken. Geldzucht is over het algemeen een kwaad waar...

Behoedt uw tong

Behoedt uw tong

Dood en leven zijn in de macht der tong, wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten.Heeft u zich wel eens afgevraagd waarom men het spreekwoord "spreken is zilver, zwijgen is goud" gebruikt? Heeft u in het verleden uitspraken gedaan waar u spijt van heeft? Heeft...

Vermaan in de liefde

Vermaan in de liefde

Want ons vermanen komt niet voort uit dwaling, noch uit onzuivere bedoeling; het gaat ook niet met list gepaard. Integendeel, daar God ons waardig heeft gekeurd om ons het evangelie toe te vertrouwen, spreken wij, niet om mensen te behagen, maar Gode, die onze harten...

Ons leven hier op aarde

Ons leven hier op aarde

Hij zeide tot hen: Ziet toe, dat gij u wacht voor alle hebzucht, want ook als iemand overvloed heeft, behoort zijn leven niet tot zijn bezit.Vandaag de dag worden velen gedreven door een onzichtbare macht namelijk: een geest van hebzucht. Hebzucht is niets anders dan:...

Voor wie leeft u vandaag?

Voor wie leeft u vandaag?

Indien ik in het vlees blijf leven, betekent dat voor mij werken met vrucht, en wat ik moet kiezen, weet ik niet. Van beide zijden word ik gedrongen: ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste; maar nog in het vlees te blijven is...

Zit Jezus op de troon?

Zit Jezus op de troon?

Ik overdenk mijn wegen, ik wend mijn voeten naar uw getuigenissen. Ik haast mij en aarzel niet om uw geboden te onderhouden. Hij zag in, dat hij de verkeerde weg opging en keerde zich tot Hem. Sluit u aan in de whatsapp groep en ontvang een melding bij nieuwe...

Heer Jezus, wij geven U eer

Heer Jezus, wij geven U eer

Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.Vandaag wil ik u bemoedigen met Psalmen 103:2 waar staat: Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden.Het is belangrijk om dagelijks de naam des Heren te loven, te prijzen, en na te...

De Heer is mijn Herder

De Heer is mijn Herder

De Here is mijn herder, mij ontbreekt niets; Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij aan rustige wateren;Koning David was schaapsherder en deelt met ons in Psalmen 23 Gods hart. Ja, de Heer verlangt van ons om Hem als Herder te erkennen. Jezus is de...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Julide-heer-is-mijn-herder

2Juliheer-jezus-wij-geven-u-eer

3Julizit-jezus-op-de-troon

4Julivoor-wie-leeft-u-vandaag

5Julions-leven-hier-op-aarde

6Julivermaan-in-de-liefde

7Julibehoedt-uw-tong

8Julispreken-is-zilver-en-zwijgen-is-goud

9Juliheer-jezus-wat-kan-ik-doen

10Julivolg-het-voorbeeld-van-jezus

11Juliblijf-vasthouden-aan-jezus

12Julieen-compliment-voor-het-leven

13Juligod-verandert-uw-vloek-tot-een-zegen

14Julizonder-vergeving-is-er-geen-genezing

15Julivereer-de-here-met-uw-rijkdom