Heer, openbaar het ons

Heer, openbaar het ons

Kolossenzen 4:2-4 NBG51 Volhardt in het gebed, weest daarbij waakzaam en dankt en bidt tevens voor ons, dat God een deur voor ons woord opene, om te spreken van het geheimenis van Christus, ter wille waarvan ik ook gevangen zit. Dan zal ik het zó in het licht stellen,...
Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

1 Korinthiërs 6:19 NBG51 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen...
Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

1 Korinthiërs 15:51 NBG51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te...
Vul uw geest met Gods woord

Vul uw geest met Gods woord

Handelingen 1:9 NBG51 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Toen Jezus opstond uit de dood vertoonde Hij zich 40 dagen lang en overtuigde hen dat Hij het werkelijk was en verwees steeds naar...
De Heilige Geest die in u is

De Heilige Geest die in u is

Jesaja 11:2 NBG51 En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; U zal zeker het verhaal van Jozef kennen en wat hij allemaal meemaakte. Jozef die God gebruikte om...