Verander de wereld begin eerst

Verander de wereld begin eerst

1 Korinthiërs 6:19 NBG51 Of weet gij niet, dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u woont, die gij van God ontvangen hebt, en dat gij niet van uzelf zijt? Zolang u God geen toestemming geeft om u te genezen, zal Hij niet ingrijpen. Velen kunnen...
Door Gods genade veranderd

Door Gods genade veranderd

1 Korinthiërs 15:51 NBG51 Zie, ik deel u een geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij veranderd worden, Velen bezoeken een gemeente, horen het woord van God, maar gaan onveranderd terug naar huis! Het is zo belangrijk dat we komen om te...
Vul uw geest met Gods woord

Vul uw geest met Gods woord

Handelingen 1:9 NBG51 En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Toen Jezus opstond uit de dood vertoonde Hij zich 40 dagen lang en overtuigde hen dat Hij het werkelijk was en verwees steeds naar...
De Heilige Geest die in u is

De Heilige Geest die in u is

Jesaja 11:2 NBG51 En op hem zal de Geest des Heren rusten, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van raad en sterkte, de Geest van kennis en vreze des Heren; U zal zeker het verhaal van Jozef kennen en wat hij allemaal meemaakte. Jozef die God gebruikte om...
Blijf in de liefde

Blijf in de liefde

Judas 1:20-21 NBG51 Maar gij, geliefden, bewaart uzelf in de liefde Gods, door uzelf op te bouwen in uw allerheiligst geloof en door te bidden in de heilige Geest, verwachtende de ontferming van onze Here Jezus Christus ten eeuwigen leven. De tijd waarin we leven moet...
Wordt vissers van mensen

Wordt vissers van mensen

Matteüs 23:13 NBG51 Maar wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, gij huichelaars, want gij sluit het Koninkrijk der hemelen toe voor de mensen. Immers, gij gaat er niet binnen en die trachten binnen te gaan, laat gij niet toe daarin te komen. Het tweede deel van Matteüs...