Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

 95 total views,  2 views today 2 Kronieken 7:13-14 NBG51 Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is...
Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

Romeinen 8:26-27 NBG51 En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij...
Kom tot Jezus zoals u bent

Kom tot Jezus zoals u bent

 90 total views,  1 views today Johannes 8:7 NBG51 Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar. Jullie kennen het verhaal van de vrouw die betrapt werd op...
Door het bloed van Jezus

Door het bloed van Jezus

 102 total views,  2 views today Romeinen 3:25 NBG51 Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had...
Wij allen hebben gezondigd

Wij allen hebben gezondigd

Romeinen 3:23-24 NBG51 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Wanneer wij de tekst uit Romeinen 3:23-24 goed doornemen dan zullen wij ons misschien afvragen...