4.2
(5)

Loading

Inleiding

Als kinderen van God is het van belang om te weten dat we door de komst van Jezus leven en overvloed (Johannes 10:10) hebben. Allen die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden (Johannes 1:12).

Wie is nu een kind van God? Leven we allemaal als kinderen van God of weten we niet dat we kinderen zijn van de Allerhoogste? Vele christenen kennen geen doorbraak in hun leven, omdat ze met één voet in de wereld en de andere in de hemel staan.

Gods woord leert ons immers dat wie een vriend is van deze wereld metterdaad een vijand is van God (Jacobus 4:4). Vandaag gaan we samen graven in Gods woord, om te zien hoe God u (zo graag) wilt zegenen, maar dat niet kan, omdat u in zonde leeft en u nog moet afrekenen met de dingen die Hem bedroeven.

Hebt u niet het verlangen om een leven van overwinning te leiden? Een leven waar God u zegent en waar Hij u voortdurend leidt?

* Lees verder

Nederlagen in ons leven

In het verhaal van Jozua (Jozua 8:1-29) lezen we hoe Israël door zonde in het ongeluk is gestort. Zij hadden specifieke instructies gekregen van de Here bij de strijd tegen Jericho, maar Achan nam een Babylonisch kleed mee (dat onder de ban of vloek was).

God liet niets van zich horen door deze zonde, en toen ze de strijd aangingen met Ai werden ze verslagen. Hieruit zijn een aantal belangrijke lessen te halen. Dit zal goed onderzocht worden, met name de ondernomen stappen om te komen tot herstel, en het feit dat de Here wederom spreekt. Amen!

De volgende punten (uit Jozua hoofdstuk 7) zullen worden besproken:

  1. De opdracht en de zonde (6:17-18, 7:1)
  2. De nederlaag die Israël leed (7:4-5)
  3. Israël roept tot God (7:6-9)
  4. God openbaart de zonde (7:13-19)
  5. Achan doet belijdenis (7:20-21)
  6. Israël rekent af met de zonde (7:25)
  7. God geeft Israël de overwinning

* Lees verder

Klik op de onderwerpen om de details te lezen.

In 6:17-18 heeft Jozua geïnstrueerd dat men alles in de stad Jericho moest vernietigen. Indien men spullen toe-eigent, zal dit rampzalige gevolgen hebben voor Israël.

We lezen in 6:17-18 de vloek die is uitgesproken: Doch de stad en al wat erin is, zal door de ban de Here gewijd zijn; alleen de hoer Rachab zal in leven blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij uitgezonden hadden, heeft verborgen. Gij echter, neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de ban slaat, van het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder de ban brengt en in het ongeluk stort.

In Jozua 7:1 lezen we waarom de Here woedend op Israël was geworden. Men heeft de opdracht of bevel van de Here niet opgevolgd, want Achan had een deel van de buit voor zichzelf genomen.

Jozua 7:1 NBG51 De Israëlieten vergrepen zich evenwel aan het gebannene, doordat Achan, de zoon van Karmi, de zoon van Zabdi, de zoon van Zerach, uit de stam Juda, iets wegnam van het gebannene. Toen ontbrandde de toorn des Heren tegen de Israëlieten.

We lezen dus hier dat God op het gehele volk woedend was en niet alleen op Achan. Hieruit leren we dat ongehoorzaamheid zonde is, en zonde heeft een prijs die de hele gemeente (gebied en land) moet ‘helpen’ betalen!

In genoemde hoofdstuk verloren zij de strijd tegen Ai.

Jozua 7:4-5 HTB Ongeveer drieduizend soldaten trokken eropuit, maar zij werden door de mannen van Ai op de vlucht gejaagd. Hierbij vielen zesendertig doden! Deze sneuvelden tijdens de achtervolging op de helling bij de steengroeven. Deze onverwachte nederlaag verlamde de Israëlieten en de moed zonk hen in de schoenen.

We zien hier de prijs die ze met zijn allen moesten betalen. We zullen wegen moeten bewandelen zonder Gods leiding, zonder Gods bescherming en zonder Gods zegen. Dit heeft impact op ons doen, omdat de kans op slagen dan afhankelijk zal zijn van uw eigen kracht en potentie.

Dit was de prijs die ze moesten betalen:
– veel mannen stierven
– het leger werd moedeloos
– Jozua twijfelde aan God
– God dreigde zich terug te trekken

Wanneer we met onze eigen kracht de dingen doen raken we moedeloos en zullen het op een gegeven moment opgeven als het even niet gaat of als zaken niet lopen zoals we dat willen.

Het vereist inzicht en wijsheid, maar ook geestelijke ogen om in te zien dat de oorzaak van ons falen een leven zonder God is. Weten wie God is en wat Zijn woord ons belooft zullen ons helpen begrijpen hoe belangrijk Hij is.

Beginnen we onszelf af te vragen wanneer zaken structureel misgaan? Wordt het niet tijd om anders te gaan kijken naar zaken die op een incident lijken?

In 7:6-9 scheurden Jozua en de oudsten hun klederen en riepen eenparig tot God om te weten te komen, waarom zij een nederlaag hebben geleden en waarom zij de strijd hebben verloren.

Jozua 7:6 NBG51 En Jozua scheurde zijn klederen en wierp zich op zijn aangezicht ter aarde voor de ark des Heren tot aan de avond, hij en de oudsten van Israël, terwijl ze zich stof op het hoofd strooiden.

We zien hier de hechte eenheid die er bestond tussen Jozua en de oudsten. Zij riepen allen tot de Heer, staat er. Het was dus niet een zaak van Jozua alleen, maar het regardeerde geheel Israël.

Dit is een heel bijzondere manier om Gods leiding te zoeken, vooral wanneer zaken niet lopen zoals gewenst. Jozua geloofde in de kracht van de Heer, dus begreep hij dat er iets niet in orde was.

Voordat zij ten strijde optrokken tegen Ai hebben ze God niet geraadpleegd. God was toen duidelijk niet betrokken in de voorbereidingen. Daarom gaf Hij te kennen dat er zonde gevonden was en dat Hij hen niet langer zal zegenen, mits ze zich ontdoet van zonde!

Jozua 7:10-12 HTB Maar de Here zei tegen Jozua: ‘Ga staan! Waarom ligt u languit op de grond? De Israëlieten hebben gezondigd door niet te gehoorzamen aan mijn bevel. Zij hebben buit genomen, hoewel Ik dat had verboden. Zij hebben er ook om gelogen en het stiekem tussen hun spullen verstopt. Daarom is het volk van Israël verslagen. Daarom vluchtten uw mannen voor hun vijanden, want er rust een vloek op hen. Ik zal u niet langer terzijde staan, tenzij u zich volledig van deze zonde ontdoet.

Zonde brengt afstand tussen God en mensen! U hoeft zeker niet op Gods zegeningen en doorbraken te rekenen, tenzij u zich ontdoet van de zonde!

Jesaja 59:1-2 NBG51 Zie, de hand des Here n is niet te kort om te verlossen, en zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het, die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort.

In vers 13-19 bereid God het volk voor om zich te heiligen, want alleen als men heeft afgerekend met de zonde kan God Israël weer zegenen.

Jozua 7:13 HTB Sta op! Zeg tegen het volk:“Ieder van u moet zich heiligen als voorbereiding op de dag van morgen, want de Here, de God van Israël, zegt dat iemand van Hem heeft gestolen en dat u uw vijanden niet eerder kunt verslaan, voordat u met deze zonde hebt afgerekend.

God openbaarde wie gezondigd heeft en Jozua vroeg toen aan Achan om zijn zonde te belijden.

Jozua 7:20-21 HTB Ik heb gezondigd tegen de Here, de God van Israël,’ bekende Achan. ‘Ik zag een prachtige Babylonische mantel, ruim twee kilo zilver en een staaf goud, die zoʼn vijfhonderdvijftig gram woog.
Ik kon ze niet laten liggen en heb ze meegenomen en begraven onder mijn tent. Het zilver ligt onderaan.

Ik zag: ogen
Ik kon ze niet laten liggen: we zien hier een strijd zijn gedachten
Ik heb ze meegenomen: de zonde is gedaan

We zien hier dat God zonde openbaart als wij Hem zoeken en erom vragen. Hij zal u overtuigen van zonde en u laten zien wat Hem weerhoudt u te zegenen. Onze zintuigen moeten we leggen in Gods handen, want als wij onreine gedachten niet herkennen gaan we acties eraan koppelen, die Gods Geest in u zult bedroeven!

De vraag is: wat doet u met de zonde die is geopenbaard?

In vers 25 is te lezen hoe Israël afrekende met de zonde door Achan met have en goed te vernietigen.

Jozua 7:25 HTB Toen zei Jozua tegen Achan: ‘Waarom hebt u deze vloek over ons gebracht? Nu zal de Here een ramp over u brengen.’ Daarop stenigden de mannen van Israël hen, verbrandden de lijken.

De les: Het klinkt in onze tijd heel erg vreemd, maar in die tijd was het normaal dat men de persoon die zondigt met wortel en al uit hun midden vernietigt. De zonde van ouders, hebben impact op het leven van de kinderen en hun nageslacht. Het is daarom van belang om God te bidden uw ouders te vergeven voor zonden die zij hebben begaan waar jij (wel of niet) van op de hoogte bent.

Afrekenen met zonde: we moeten ervoor zorgen dat we geen sporen achterlaten.

De Israëlieten streden wederom tegen Ai en overwonnen de strijd door het stipt opvolgen van de instructies van de Here.

Jozua 8:1 NBG51 Hierop sprak de Here tot Jozua: Vrees niet en wees niet verschrikt; neem al het krijgsvolk met u en maak u gereed, trek op naar Ai. Zie, Ik geef de koning van Ai, zijn volk, zijn stad en zijn land in uw macht,

Heeft u alle 6 onderdelen bekeken? Klik op de titels per onderwerp om de details te lezen.

Referentie:

  • De vernietiging van Ai (Bert de Haan, 2008, Strijdbare helden, Blz 125 – 131)

Heeft dit artikel u gezegend?

Klik op 5 sterren als het artikel u tot zegen is!

Average rating 4.2 / 5. Vote count: 5

Tot nu toe geen stemmen! Wees de eerste die dit artikel beoordeelt.