Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor november

Vergeef zeventig maal zeven

Vergeef zeventig maal zeven

En zijn meester werd toornig en gaf hem in handen van de folteraars, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben.In Matteüs 18:21 vraagt Petrus aan Jezus hoe vaak vergeving geschonken moet worden. Jezus zei iets bijzonders. Wij horen elkaar 70 maal 7 keren...

Wees uw ouders gehoorzaam

Wees uw ouders gehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.De Bijbel is in Efeziërs 6:1-3 hier heel duidelijk over. Kinderen die hun...

Houdt vol tot het einde

Houdt vol tot het einde

Doodt dan de leden, die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij,In 2 Kronieken 20:31-37 lezen we in grote lijnen over het leven van Koning Josafat en hoe de Heer zijn leven zegende. Koning...

God is met u

God is met u

Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid.Het wordt tijd dat wij ons ogen richten op de Heer. Vaak genoeg verzaken wij onze verantwoordelijkheden en onderstrepen...

Ik verwacht de Heer

Ik verwacht de Heer

Maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat.Wanneer wij kinderen Gods door moeilijke tijden heengaan, situaties meemaken van pijn en verdriet,...

Bent u een ware christen?

Bent u een ware christen?

Eenieder, die gelooft, dat Jezus de Christus is, is uit God geboren, en ieder, die Hem liefheeft, die deed geboren worden, heeft ook degene lief, die uit Hem geboren is.Ware christenen worden gekenmerkt door liefde die heerst onder elkander. We moeten dus niet alleen...

Geef de duivel geen voet

Geef de duivel geen voet

En terwijl Hij te Jeruzalem was, op het Paasfeest, geloofden velen in Zijn naam, doordat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed;In Johannes 2:13-24 lezen we over de tempelreiniging waar Jezus schoonschip hield in het huis van God. Ronduit de periode van de Pascha, een...

Een welriekend reukoffer

Een welriekend reukoffer

Weest dan navolgers Gods, als geliefde kinderen, en wandelt in de liefde, zoals ook Christus u heeft liefgehad en Zich voor ons heeft overgegeven als offergave en slachtoffer, Gode tot een welriekende reuk.We hebben allemaal iemand naar wie wij opkijken. Soms vergeten...

Zegen wie u vervloeken

Zegen wie u vervloeken

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.Als kinderen van de Allerhoogste moeten wij vaak genoeg besluiten nemen die in mensenogen dwaas zijn....

Volhard in geloof

Volhard in geloof

Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.We kennen allemaal de gelijkenis van de zaaier die ons inzicht geeft in soorten mensen vandaag de dag....

Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens. In het boek...

Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid.De tekst in Psalmen 84:11 brengt ons dicht bij het hart en het verlangen van Koning David. Hij heeft...

God zal in alles voorzien

God zal in alles voorzien

Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede. Onthoudt u van alle soort van kwaad.Paulus...

Gods woord geeft richting

Gods woord geeft richting

Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheidHet woord van God, de Bijbel, is voor velen een uitdagend boek om te lezen. De hoeveelheid aan pagina's en de verschillende vertalingen...

De Heer beschaamt nimmer

De Heer beschaamt nimmer

Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus.De tekst in Filippenzen 1:6 geeft ons hoop om niet op te houden met bidden. We hebben allemaal een dierbare die we...

Kom en volg Jezus

Kom en volg Jezus

Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen, die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.Bent u ervan bewust dat zij die Christus aangenomen hebben vernieuwd zijn in hun geest? (Kolossenzen 3:10) Geliefden, u...

Kies voor Jezus

Kies voor Jezus

Gaat in door de enge poort, want wijd is [de poort] en breed de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die daardoor ingaan; want eng is de poort, en smal de weg, die ten leven leidt, en weinigen zijn er, die hem vinden.De tekst in Matteüs 7:13-14 brengt ons...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Novemberkies-voor-jezus

2Novemberkom-en-volg-jezus

3Novemberde-heer-beschaamt-nimmer

4Novembergods-woord-geeft-richting

5Novembergod-zal-in-alles-voorzien

6Novemberbij-u-ben-ik-veilig

7Novemberverwacht-van-jezus

8Novembervolhard-in-geloof

9Novemberzegen-wie-u-vervloeken

10Novembereen-welriekend-reukoffer

11Novembergeef-de-duivel-geen-voet

12Novemberbent-u-een-ware-christen

13Novemberik-verwacht-de-heer

14Novembergod-is-met-u

15Novemberhoudt-vol-tot-het-einde

16Novemberwees-uw-ouders-gehoorzaam

17Novembervergeef-zeventig-maal-zeven