Volhard in geloof

Volhard in geloof

 48 total views,  7 views today Lucas 8:8 NBG51 Een ander deel viel in goede aarde, en toen dat opgekomen was, bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende, riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore. We kennen allemaal de gelijkenis...
Verwacht van Jezus

Verwacht van Jezus

 42 total views,  14 views today Openbaring 2:10 NBG51 Wees niet bevreesd voor hetgeen gij lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen uwer in de gevangenis werpen, opdat gij verzocht wordt, en gij zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees...
Bij U ben ik veilig

Bij U ben ik veilig

 42 total views Psalmen 84:11 NBG51 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend (elders); ik wil liever staan aan de drempel van het huis mijns Gods dan verblijven in de tenten der goddeloosheid. De tekst in Psalmen 84:11 brengt ons dicht bij het hart...
God zal in alles voorzien

God zal in alles voorzien

 48 total views,  10 views today 1 Tessalonicenzen 5:16-22 NBG51 Verblijdt u te allen tijde, bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u. Dooft de Geest niet uit, veracht de profetieën niet,...
Gods woord geeft richting

Gods woord geeft richting

 55 total views,  1 views today 2 Timoteüs 3:16 NBG51 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid Het woord van God, de Bijbel, is voor velen een uitdagend...
De Heer beschaamt nimmer

De Heer beschaamt nimmer

 31 total views,  14 views today Filippenzen 1:6 NBG51 Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus. De tekst in Filippenzen 1:6 geeft ons...