Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor december

Beweeg mijn hart

Beweeg mijn hart

Toen Hij de scharen zag, werd Hij met ontferming over hen bewogen, daar zij voortgejaagd en afgemat waren, als schapen die geen herder hebben.Wij lezen in Matteüs 9:36 dat Jezus met ontferming werd bewogen toen Hij de schare zag. Hij ging rond en verkondigde het...

Zie niet angstig rond

Zie niet angstig rond

Vrees niet, want Ik ben met u; zie niet angstig rond, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met mijn heilrijke rechterhand.De gevolgen van de pandemie heeft velen in haar greep gehouden. Niemand had ooit gedacht dat dit de mensheid...

Wandel in het licht

Wandel in het licht

Indien wij zeggen, dat wij gemeenschap met Hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet; maar indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkander; en het bloed van Jezus, zijn Zoon,...

Gods gunst is uw deel

Gods gunst is uw deel

Door de Here worden de schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft; wanneer hij valt, stort hij niet neder, want de Here schraagt zijn hand.Onze levensstijl en de keuzes die wij maken hebben impact op de samenloop van omstandigheden in ons...

Wijsheid is het voornaamste

Wijsheid is het voornaamste

Er is een kwaad, dat ik zag onder de zon als een dwaling, die bij een machthebber haar oorsprong vond: de dwaas werd op de hoogste posten gesteld, aanzienlijken en rijken zaten in vernedering;Het boek Prediker is best wel een vreemd boek met zoveel uitspraken waar wij...

Gods geschenk voor u

Gods geschenk voor u

Verdrukking en benauwdheid (zal komen) over ieder levend mens, die het kwade bewerkt, eerst de Jood en ook de Griek; maar heerlijkheid, eer en vrede over ieder, die het goede werkt, eerst de Jood en ook de Griek.Het is alweer Kerst! Een periode van verzoening, vrede,...

Hoe lieflijk zijn de voeten

Hoe lieflijk zijn de voeten

Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in wie zij niet geloofd hebben? Hoe geloven in Hem, van wie zij niet gehoord hebben? Hoe horen zonder prediker? En hoe zal men prediken zonder gezonden te zijn? Gelijk geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van hen, die een...

Dien Hem met heel uw hart

Dien Hem met heel uw hart

Hierom heeft Mij de Vader lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen.Wanneer wij nadenken over de...

Heer, wij hebben u nodig

Heer, wij hebben u nodig

Mijn zoon, indien gij mijn woorden aanneemt en mijn geboden bij u bewaart, indien gij haar zoekt als zilver en naar haar speurt als naar verborgen schatten, dan zult gij de vreze des Heren verstaan en de kennis Gods vinden.Spreuken 2 is een waarschuwing voor ons...

Prijs de Here in alles

Prijs de Here in alles

Maar wij doen onszelf in alles kennen als dienaren Gods: in veel dulden, in verdrukkingen, in noden, in benauwdheden, in slagen, in gevangenschappen, in oproeren, in moeiten, in nachten zonder slaap, in dagen zonder eten, in reinheid, in kennis, in lankmoedigheid, in...

Verspeel uw parels niet

Verspeel uw parels niet

De Here woont in zijn heilig paleis, de Here heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen.Het is fijn en het geeft een goed gevoel om te weten dat de Here alles ziet wat er gebeurt hier op aarde. Psalmen 11:4 bevestigt...

Hij verlaat u nooit

Hij verlaat u nooit

In mijn angst heb ik tot de Here geroepen en Hij heeft mij geantwoord. Here, red mij van de leugenlippen, van de bedrieglijke tong.We hebben allemaal momenten in ons leven waar zaken tegen vallen. Waar het plan dat u in gedachten had niet was gegaan, zoals u gehoopt...

Elkaar tot zegen

Elkaar tot zegen

Geliefde, ik bid, dat het u in alles wèl ga en gij gezond zijt, gelijk het uw ziel wèl gaat. Want het heeft mij zeer verblijd, als er broeders kwamen en van uw waarheid een goed getuigenis gaven, zoals gij dan ook in de waarheid wandelt.Wat is uw getuigenis lieve...

Bereidt om sorry te zeggen?

Bereidt om sorry te zeggen?

Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheidHet is belangrijk om te weten hoe getrouw en rechtvaardig God wel is wanneer we onze zonden belijden. Hij zal ons vergeving...

Blijf het goede doen

Blijf het goede doen

Gij spoelt hen weg; zij zijn als een slaap in de morgen, als het gras dat opschiet; in de morgenstond bloeit het en het schiet op, des avonds verwelkt het en het verdort.Onnodig moeilijk doen heeft geen zin als u ervan bewust bent dat het leven hier op aarde slechts...

De vreze des Heren

De vreze des Heren

Hoor, mijn zoon, de tucht van uw vader en verwerp de onderwijzing van uw moeder niet; want zij zijn een liefelijke krans voor uw hoofd, een keten voor uw hals.Veel van de wijsheden in het boek Spreuken zijn opgemaakt door Koning Salomo. De meest wijze koning ooit in...

Vertrouw op de Here

Vertrouw op de Here

Vrees voor mensen spant een strik, maar wie op de Here vertrouwt, is onaantastbaar.We hebben allemaal onze eigen plannen en zijn stappen aan het ondernemen richting ons doel, namelijk: het beloofde land! Weet u, velen worden gezegend en zien veel doorbraken in hun...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Decembervertrouw-op-de-here

2Decemberde-vreze-des-heren

3Decemberblijf-het-goede-doen

4Decemberbereidt-om-sorry-te-zeggen

5Decemberelkaar-tot-zegen

6Decemberhij-verlaat-u-nooit

7Decemberverspeel-uw-parels-niet

8Decemberprijs-de-here-in-alles

9Decemberheer-wij-hebben-u-nodig

10Decemberdien-hem-met-heel-uw-hart

11Decemberhoe-lieflijk-zijn-de-voeten

12Decembergods-geschenk-voor-u

13Decemberwijsheid-is-het-voornaamste

14Decemberwandel-in-het-licht

15Decemberzie-niet-angstig-rond

16Decemberbeweeg-mijn-hart-met-ontferming

17Decembergods-gunst-is-uw-deel