Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor Januari

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Heer Jezus, schiet mij te hulp!

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen; want mijn juk is zacht en mijn last is licht.Het leven kan soms een...

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Heer Jezus, wij hebben U nodig!

Staat het mij niet vrij met het mijne te doen, wat ik wil? Of is uw oog boos, omdat ik goed ben?In Matteüs 20:1-16 lezen we de gelijkenis van arbeiders in de wijngaard die gevraagd werden om arbeid te verrichten. Zij werden allen op verschillende tijdstippen...

Te midden van de storm

Te midden van de storm

Overigens, broeders, weest blijde, laat u terecht brengen, laat u vermanen, weest eensgezind, houdt vrede, en de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Apostel Paulus had behoorlijk veel te verduren als strijder in de Heer. In 2 Korinthiërs 11:23 somt hij enkele...

Leid mij oh Heer

Leid mij oh Heer

Here, leid mij door uw gerechtigheid om mijner belagers wil; effen uw weg voor mijn aangezicht.De apostel Johannes was heel erg bezorgd over een medestrijder in Christus en waarschuwde om heel oplettend te zijn en valse leraren zoveel mogelijk te vermijden. Wanneer...

Ik verlang naar u Heer

Ik verlang naar u Heer

Gelijk een hinde die naar waterbeken smacht, zo smacht mijn ziel naar U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God; wanneer zal ik komen en voor Gods aangezicht verschijnen?De schrijver van deze psalm heeft iets opgetekend dat ons aan het denken moet...

God heeft een plan met u

God heeft een plan met u

Maar Ruth zeide: Dring er bij mij niet op aan, dat ik u in de steek zou laten, door van u terug te keren; want waar gij zult heengaan, zal ik heengaan, en waar gij zult vernachten, zal ik vernachten: uw volk is mijn volk en uw God is mijn GodHet verhaal van Ruth...

Sla acht op de geringe

Sla acht op de geringe

Welzalig hij die acht slaat op de geringe; ten dage des onheils zal de Here hem uitkomst geven; de Here zal hem behoeden en hem in het leven behouden; hij zal geprezen worden op aarde; aan de lust van zijn vijanden geeft Gij hem niet prijs. De Here steunt hem op het...

Elke ziel is de Here kostbaar

Elke ziel is de Here kostbaar

Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.Wij maken...

Nabij u is het woord

Nabij u is het woord

Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.Het leven kent veel uitdagingen en strijd. Uiteraard zijn er ook zegeningen waar wij weinig aandacht aan schenken. Heel vaak laten we alles wat negatief en pijn doet de koers van de...

Bent u gereed en voorbereid?

Bent u gereed en voorbereid?

en de hoop maakt niet beschaamd, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, die ons gegeven is.Wij hebben allemaal onze eigen doelen die wij nastreven in dit leven. Om deze te realiseren moeten wij ons klaarmaken en ons hierop...

Ik zal mij inzetten voor Hem

Ik zal mij inzetten voor Hem

Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat Hij zijn leven voor ons heeft ingezet; ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe...

Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de crisis roep ik tot Jezus

Uit de benauwdheid heb ik tot de Here geroepen, de Here heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld.Wij verootmoedigen ons vaak genoeg voor de Heer om uit een crisis te komen. Ja, een situatie die zich afspeelt in ons leven, in ons gezin, in de familie of op het...

Kom tot Jezus voor rust

Kom tot Jezus voor rust

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven;Jeremia 29:11 is een heel bekend schriftgedeelte in (voornamelijk) tijden van nood. Gods liefde voor de mensen is onbeschrijfelijk en grenzeloos. Zijn plannen en gedachten zijn alleen bedoeld om...

Wordt nuchter en waakzaam

Wordt nuchter en waakzaam

Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden.De tekst uit 1 Petrus 5:8 is een heel bekende tekst. Echter rijst de vraag: beseffen we wel hoe serieus deze waarschuwing is? Lieve lezer, de...

Afrekenen met zonde

Afrekenen met zonde

Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.Is het verkeerd om relaties te beëindigen die uw band met de Heer negatief beïnvloeden? Relaties zoals broers, goede vrienden, collega's en...

Heer Jezus leidt mij

Heer Jezus leidt mij

Kastijdt Gij iemand met straffen om zijn ongerechtigheid, dan doet Gij zijn schoonheid teloorgaan als door een mot; immers is ieder mens een ademtocht.Vaak genoeg ervaren wij strijd en lijkt het erop dat alles mislukt. Weet u, wij moeten alert blijven en altijd terug...

Gehoorzaamheid is beter

Gehoorzaamheid is beter

Maar Samuël zeide: Heeft de Here evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des Heren stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.Velen hebben het over gehoorzaamheid. Ja hoor, gehoorzaamheid...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Januarigehoorzaamheid-beter-dan-offerande

2Januariheer-jezus-leidt-mij

3Januariafrekenen-met-zonde

4Januariwordt-nuchter-en-waakzaam

5Januarikom-tot-jezus-voor-rust

6Januariuit-de-crisis-roep-ik-tot-jezus

7Januariik-zal-mij-inzetten-voor-hem

8Januaribent-u-gereed-en-voorbereid

9Januarinabij-u-is-het-woord

10Januarielke-ziel-is-de-here-kostbaar

11Januarisla-acht-op-de-geringe

12Januarigod-heeft-een-plan-met-u

13Januariik-verlang-naar-u-heer

14Januarileid-mij-oh-heer

15Januarite-midden-van-de-storm

16Januariheer-jezus-wij-hebben-u-nodig

17Januariheer-jezus-schiet-mij-te-hulp