Geef uw nood aan Jezus

Geef uw nood aan Jezus

1 Petrus 5:7 NBG51 Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u. De Bijbel leert ons in 1 Petrus 5:8 om nuchter en waakzaam te zijn, omdat de tegenpartij, de duivel, rond gaat als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden! Ik denk dat velen van ons...
U bent meer dan overwinnaar

U bent meer dan overwinnaar

Kolossenzen 2:15 NBG51 Hij heeft de overheden en machten ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo over hen gezegevierd. “Wat niet weet, wat niet deert” zegt men, maar wanneer u het weet dan zal het u tot heel veel zegen zijn. Het is belangrijk om te...
U bent gezegend in Christus

U bent gezegend in Christus

Efeziërs 1:3 NBG51 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Gods zegen geliefden, Efeziërs 1:3 herinnert ons eraan dat we in Christus met alle geestelijke zegen...
Gelooft u dat Jezus het wil?

Gelooft u dat Jezus het wil?

Matteüs 8:2-3 NBG51 En zie, een melaatse kwam tot Hem en viel voor Hem neder, zeggende: Here, indien Gij wilt, kunt Gij mij reinigen. En Hij strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide: Ik wil het, word rein. En terstond werd hij rein van zijn melaatsheid. Heel...
Ik hef mijn ogen

Ik hef mijn ogen

2 Korinthiërs 3:18 NBG51 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Here, die Geest is. Wij moeten onze ogen onder alle...
Bedenk de dingen van boven

Bedenk de dingen van boven

Fillipenzen 4:8 NBG51 Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat; Shalom geliefden, vandaag wil ik u bemoedigen met de tekst uit...