Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor Februari

Mijn uren geef ik aan Jezus

Mijn uren geef ik aan Jezus

Jaagt naar vrede met allen en naar de heiliging, zonder welke niemand de Here zal zien.De mens is heel apart geschapen en is in staat om heel ver te komen wanneer zij dat wensen. Ga maar eens na welke doorbraken de mens allemaal heeft doorgemaakt op het gebied van de...

Alle vlees is als gras

Alle vlees is als gras

Want: Alle vlees is als gras en al zijn heerlijkheid als een bloem in het gras; het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dit nu is het woord, dat u als evangelie verkondigd is.Zonde heeft ons zodanig in haar greep dat...

Ik wil meegaan met Jezus

Ik wil meegaan met Jezus

Ach, Here, laat toch uw oor opmerkzaam zijn op het gebed van uw knecht en op het gebed van uw knechten, die een welgevallen hebben aan de vreze van uw naam, en doe uw knecht heden slagen en laat hem erbarming vinden bij deze man.Het verhaal van Nehemia is heel...

Verkondig het evangelie

Verkondig het evangelie

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.Het evangelie verkondigen kent heel wat uitdagingen. Jezus Christus heeft nadrukkelijk de opdracht gegeven om heen te gaan en discipelen voor Hem...

Een atmosfeer van groei

Een atmosfeer van groei

Maar groei in de genade en in de kennis van onze Heer en redder Jezus Christus. Hem komt de eer toe, nu en in eeuwigheid.Wanneer we tot geloof komen moet het ons verlangen zijn om geestelijk te groeien. U blijft toch niet altijd een baby of een kind? Nee, u heeft...

Een atmosfeer van geloof

Een atmosfeer van geloof

Terwijl hij zeide: Indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Here, uw God, en doet wat recht is in Zijn ogen, en uw oor neigt tot Zijn geboden en al Zijn inzettingen onderhoudt, zal Ik u geen enkele van de kwalen opleggen, die Ik de Egyptenaren opgelegd heb;...

Ik ben bereid Jezus te volgen

Ik ben bereid Jezus te volgen

Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was, die, in de gestalte Gods zijnde, het Gode gelijk zijn niet als een roof heeft geacht,In Matteüs 20:17-20 lezen wij dat Jezus de 12 discipelen gedetailleerd begon voor te bereiden wat er in de komende...

Ik onderneem alles met Jezus

Ik onderneem alles met Jezus

Wat gij ook doet, verricht uw werk van harte, als voor de Here en niet voor mensen;Er zijn velen die niet doen wat zij afgesproken hebben. Velen beschouwen het werk van de Heer als 'lichtjes' en gaan heel nonchalant ermee om. Wat u ook doet in het huis van de Heer,...

Bid en volhard

Bid en volhard

Zal God dan zijn uitverkorenen geen recht verschaffen, die dag en nacht tot Hem roepen, en laat Hij hen wachten?Gebed is een heel belangrijke sleutel! Daarom zal satan alles in het werk stellen om eenieder die bidt te demotiveren. Gebedsgroepen worden ontbonden door...

Leef een heilig leven

Leef een heilig leven

Een dove zult gij niet vloeken en voor een blinde zult gij geen struikelblok leggen, maar gij zult voor uw God vrezen: Ik ben de Here.In Leviticus 19 staan er interessante instructies over hoe de Israëlieten zich konden heiligen. Vers 14 heeft mij diep aan het denken...

Behoed uw hart boven alles

Behoed uw hart boven alles

Stelt u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid, bekleed met het pantser der gerechtigheidDe Heer heeft ons de wapenrusting Gods gegeven als wapen tegen de verleidingen van satan. De panster der gerechtigheid (één van de onderdelen) beschermt een heel cruciaal...

Begin de dag met Jezus

Begin de dag met Jezus

De trage zal zijn wild niet vangen, maar een kostbare have is het deel van de vlijtige.Het boek Spreuken is waarlijk een bron van zoveel wijsheden. Heel veel inzichten en wijsheden die genoemd worden helpen ons beter te begrijpen hoe we met elkaar kunnen omgaan. In...

Ik zal Jezus volgen

Ik zal Jezus volgen

Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, indien de graankorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft zij op zichzelf; maar indien zij sterft, brengt zij veel vrucht voort.We zijn heel dankbaar om te aanschouwen hoe velen Jezus Christus aannemen als hun Redder en Verlosser. Wij...

Bidt voor uw leiders

Bidt voor uw leiders

De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren; toen gaf de Here hen over in de macht der Filistijnen, veertig jaar.Een land zonder leider is kwetsbaar en loopt verschillende risico's. We lezen in Richteren 21:25 dat eenieder deed wat goed was in hun...

Wees stil en roep Hem aan

Wees stil en roep Hem aan

Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtsgeding tegen een volk zonder godsvrucht; doe mij ontkomen aan de man van bedrog en onrecht.Wij zien in Psalmen 43 een kreet naar recht tegen een volk dat God niet kent. Een noodkreet tegen hen die geen rekening houden met God...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Februariwees-stil-en-roep-hem-aan

2Februaribidt-voor-uw-leiders

3Februariik-zal-jezus-volgen

4Februaribegin-de-dag-met-jezus

5Februaribehoed-uw-hart-boven-alles

6Februarileef-een-heilig-leven

7Februaribid-en-volhard

8Februariik-onderneem-alles-met-jezus

9Februariik-ben-bereid-jezus-te-volgen

10Februarieen-atmosfeer-van-geloof

11Februarieen-atmosfeer-van-groei

12Februariverkondig-het-evangelie

13Februariik-wil-meegaan-met-jezus

14Februarialle-vlees-is-als-gras

15Februarimijn-uren-geef-ik-aan-jezus