Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor April

Liefde met daden

Liefde met daden

Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij.Liefhebben gaat heel ver en ik ben er van overtuigd dat velen de kracht, en niet te vergeten de diepzinnigheid...

Door Jezus ben ik veranderd

Door Jezus ben ik veranderd

Wie plant en wie begiet, staan gelijk; alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want Gods medearbeiders zijn wij; Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij.Onenigheid en verdeeldheid binnen kringen komen al jaar en dag voor. Weet u waarom? Omdat het om...

Bedroef Gods Geest niet

Bedroef Gods Geest niet

En bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door wie gij verzegeld zijt tegen de dag der verlossing.We leven in de genade tijd en genade is niets anders dan onverdiende gunst. U verdient het eeuwig leven niet maar omdat Gods liefde geen grenzen kent (Johannes 3:16) heeft...

Eenheid is belangrijk

Eenheid is belangrijk

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en zij zullen tot één vlees zijn.Het doel van het huwelijk is dus: eenheid! In de Herziene Staten Vertaling staat er dat de man zich aan zijn vrouw moet hechten! We zien een belangrijke...

Wanneer Gods Geest spreekt

Wanneer Gods Geest spreekt

Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren, wat gij zeggen moet.Heeft u zich nooit de vraag gesteld hoe en wanneer de Heilige Geest tot u spreekt? Velen leggen de nadruk op donder en bliksem of misschien een goed gevoel of ervaring. Velen wachten op een...

Geloof is het bewijs

Geloof is het bewijs

Het geloof nu is de zekerheid der dingen, die men hoopt, en het bewijs der dingen, die men niet ziet.De tekst in Hebreeën 11:1 is een belangrijke sleutel van wat geloof precies is. Het tweede gedeelte onderstreept iets interessants, namelijk dat geloof het bewijs is...

God behagen zonder geloof?

God behagen zonder geloof?

Maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken."Wat is geloof" vragen velen zich af? Geloof is geloven dat God zal doen datgene, wat u weet dat Hij...

Jezus is opgestaan

Jezus is opgestaan

Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.De opstanding van Jezus Christus heeft de hemel en de aarde doen beven! Hij zelf bevestigd, dat Hij alle macht in de hemel en op de aarde heeft ontvangen...

Jezus overwon de dood

Jezus overwon de dood

Want als wij leven, het is voor de Here, en als wij sterven, het is voor de Here. Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heren.Velen vragen zich af wat er na de dood gebeurt. Gaan we naar de hel of gaan we naar het paradijs? Houdt het u niet bezig? Er...

Door het offer van Jezus

Door het offer van Jezus

Wij allen dwaalden als schapen, wij wendden ons ieder naar zijn eigen weg, maar de Here heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen.U heeft misschien niet gemoord, gestolen, of overspel gepleegd, maar u dwaalde als verloren schapen! Hierdoor is er...

Een ziel voor Jezus

Een ziel voor Jezus

En Jezus zeide tot hem: Heden is aan dit huis redding geschonken, omdat ook deze een zoon van Abraham is.In Lucas 19:1-10 lezen we een heel bijzonder verhaal over Zacheus. Velen zijn natuurlijk bekend met dit verhaal en weten dat hij klein van gestalte was, maar heel...

Help elkaar in alles

Help elkaar in alles

Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt;We lezen in Handelingen 28:3 dat Paulus gebeten werd door een slang. In vers 5 lezen we verder dat hij de slang van zich afschudde en verder ging met leven. Hij ondervond van die beet geen enkele letsel zoals de Bijbel...

Jezus u bent mijn redder

Jezus u bent mijn redder

Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens.Ons hartgesteldheid is in alles wat wij doen doorslaggevend, want wat u in uw hart koestert, zal bepalend zijn voor uw toekomst! Daarom mogen wij niet vergeten om te bidden voor ons...

Heeft u genoeg  olie

Heeft u genoeg olie

En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn.De vraag waar ik medegelovigen vaker mee confronteer, is: wat doet u als Jezus morgen Zijn gemeente ophaalt? Bent u dan...

Wees een rolmodel

Wees een rolmodel

Een bedrieglijke weegschaal is de Here een gruwel, maar een zuivere weegsteen is Hem welgevallig.Voor u verder gaat met het lezen van deze inspiratie moedig ik u aan om het volgende schriftgedeelte eerst door te nemen. Exodus 30:34-38. Bedankt voor het willen lezen...

Laten wij elkaar vergeven

Laten wij elkaar vergeven

Als de zonden vergeven en vergeten zijn, is er geen offer meer nodig.Uit persoonlijke ervaring heb ik ontdekt dat vergeving een belangrijke rol speelt wanneer we doorbraak willen hebben in ons leven. Velen (waaronder gelovigen) missen Gods zegen, omdat ze weigeren om...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Aprillaten-wij-elkaar-vergeven

2Aprilwees-een-rolmodel

3Aprilheeft-u-genoeg-olie

4Apriljezus-u-bent-mijn-redder

5Aprilhelp-elkaar-in-alles

6Aprileen-ziel-voor-jezus

7Aprildoor-het-offer-van-jezus

8Apriljezus-overwon-de-dood

9Apriljezus-is-opgestaan

10Aprilgod-behagen-zonder-geloof

11Aprilgeloof-is-het-bewijs

12Aprilwanneer-gods-geest-spreekt

13Aprileenheid-is-belangrijk

14Aprilbedroef-gods-geest-niet

15Aprildoor-jezus-ben-ik-veranderd

16Aprilliefde-met-daden