Het werk is volbracht

Het werk is volbracht

Jesaja 53:9 NBG51 En men stelde zijn graf bij de goddelozen; bij de rijke was hij in zijn dood, omdat hij geen onrecht gedaan heeft en geen bedrog in zijn mond is geweest. Hoewel Jezus niemand iets heeft aangedaan heeft God alle ongerechtigheden (en de consequenties...
Heer genees mijn hart

Heer genees mijn hart

Lucas 6:45 NBG51 Een goed mens brengt uit de goede schat zijns harten het goede voort en een slecht mens brengt uit de boze schat het boze voort. Want waar het hart vol van is, daarvan spreekt de mond. God vereist voortdurende overgave van de mens. Het is van belang...
Slaap niet maar waak

Slaap niet maar waak

Matteüs 26:41 NBG51 Waakt en bidt, dat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Toen Jezus te Getsemane ging om te bidden bracht hij een paar van Zijn discipelen mee. Echter waren zij niet in staat om wakker te blijven en te...
Uw gebed is cruciaal

Uw gebed is cruciaal

Ezechiël 22:30 NBG51 Ik heb onder hen gezocht naar iemand, die een muur zou kunnen optrekken en voor mijn aangezicht op de bres zou kunnen staan ten behoeve van het land, zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb hem niet gevonden. Voorbidders zijn mensen die...
Dien elkander in liefde

Dien elkander in liefde

1 Johannes 3:10 NBG51 Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar: een ieder, die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God, evenmin als wie zijn broeder niet liefheeft. We leven in een periode waar liefdeloosheid en haat een enorme groei...
Kritiek kan u kosten

Kritiek kan u kosten

Numeri 12:10 NBG51 Toen nu de wolk van boven de tent geweken was, zie, Mirjam was melaats als sneeuw; toen Aäron zich tot Mirjam omwendde, ziedaar een melaatse! Vandaag gaan we lezen uit het boek Numeri hoofdstuk 12 vers 1-16. Let op het volgende: Mirjam, de zus van...