Loading

Inspiraties voor elke dag

Uw woord is een lamp voor mijn voeten en een licht op mijn pad (Psalmen 119:105)

Jezus houdt van u, kom tot Hem.

Al vallen duizenden aan uw zijde, en tienduizend aan uw rechterhand, u zal niets overkomen (Psalm 91:7)

De getuigenis van...

Pastor Jonathan deelt zijn ervaring en de wijze lessen om eenieder te inspireren.

Bidt met ons mee

Laten wij éénparig bidden en verlangen naar doorbraak in ons land en de volgende 10 onderwerpen gedenken.

Inspiraties voor Maart

Zoek Hem met uw ganse hart

Zoek Hem met uw ganse hart

Wanneer Ik de hemel toesluit, zodat er geen regen is, wanneer Ik de sprinkhanen gebied het land kaal te vreten, indien Ik pest onder mijn volk zend, en mijn volk waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich en zij bidden en zoeken mijn aangezicht en bekeren...

Niemand anders dan Jezus

Niemand anders dan Jezus

En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil...

Kom tot Jezus zoals u bent

Kom tot Jezus zoals u bent

Doch toen zij Hem bleven vragen, richtte Hij Zich op en zeide tot hen: Wie van u zonder zonde is, werpe het eerst een steen naar haar.Jullie kennen het verhaal van de vrouw die betrapt werd op overspel (Johannes 8:3-7). Zij werd bij de Here gebracht met de vraag hoe...

Door het bloed van Jezus

Door het bloed van Jezus

Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, om zijn rechtvaardigheid te tonen, daar Hij de zonden, die tevoren onder de verdraagzaamheid Gods gepleegd waren, had laten geworden.De tekst in Romeinen 3:25 schetst een toekomst dat de mens...

Wij allen hebben gezondigd

Wij allen hebben gezondigd

Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.Wanneer wij de tekst uit Romeinen 3:23-24 goed doornemen dan zullen wij ons misschien afvragen of echt eenieder...

Zondig niet langer

Zondig niet langer

Rekent gij wellicht hierop, o mens, die oordeelt over hen, die zulke dingen bedrijven, en ze zelf doet, dat gij het oordeel Gods ontgaan zult? Of veracht gij de rijkdom van zijn goedertierenheid, verdraagzaamheid en lankmoedigheid, en beseft gij niet, dat de...

Voor alles een prijs

Voor alles een prijs

Vormt geen ongelijk span met ongelovigen, want wat heeft gerechtigheid gemeen met wetteloosheid, of welke gemeenschap heeft het licht met de duisternis?In de inspiratie 'Laat u niet misleiden' heeft u mogen lezen hoe de Gibeonieten op sluwe manier een verbond hebben...

Laat u niet misleiden

Laat u niet misleiden

De Here is nabij allen die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in waarheid.In Jozua 9:3-6 lezen wij hoe de Gibeonieten met list te werk gingen en zo een verbond met de Israëlieten forceerden, omdat zij zich voordeden als zwervers. Op deze manier hebben zij Israël...

Heb lief met uw daden

Heb lief met uw daden

Kinderkens, laten wij liefhebben niet met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.Het is en blijft een uitdaging om lief te hebben zoals Jezus dat van ons vraagt. Heel vaak worden wij opgeroepen om als gelovigen het licht te zijn in deze donkere...

Verhard uw harten niet

Verhard uw harten niet

Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt.We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters. Ja, zij hebben 'een plek' gekregen om te beheren en toen de tijd...

Blijf de Here trouw

Blijf de Here trouw

Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt.Paulus roept ons allemaal op om trouw te blijven. Hij noemt in...

Heb uw vrouw lief

Heb uw vrouw lief

Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd worden.In Efeziërs 6:1-9 lezen we de diepe dingen over gehoorzaamheid....

Wees niet ongehoorzaam

Wees niet ongehoorzaam

Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde.Kinderen zien vaak genoeg het gevaar niet en weten niet wat de impact is...

Ouders, help uw kinderen

Ouders, help uw kinderen

Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord.Er zijn velen die christelijk zijn opgevoed en toch in zonde vallen. Zij hebben ooit Jezus aangenomen, zijn misschien zelfs gedoopt en hebben vaker meegedaan met de activiteiten van hun...

Jezus is Heer over alles

Jezus is Heer over alles

En Jezus zeide tot hen: Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden.Voordat Jezus gekruisigd zou worden heeft Hij de discipelen voorzegd dat zij zich voor Hem zouden schamen. Ja...

Jezus geneest en bevrijdt

Jezus geneest en bevrijdt

Daarom, noch wie plant, noch wie begiet, betekent iets, maar God, die de wasdom geeft.Vaak genoeg leggen wij onnodig druk op onszelf wanneer de dingen even niet gaan zoals wij dat willen. Er is iemand die om gebed vraagt en u doet een gelovig gebed, maar de persoon...

Jezus roept u ja

Jezus roept u ja

Als er gezegd wordt: Heden, indien gij zijn stem hoort, verhardt uw harten niet zoals bij de verbittering.Paulus was een van de mensen die tegen het evangelie van Jezus Christus de strijd voerde. Hij had zo een haat ontwikkeld tegen eenieder die de naam van Jezus...

Tip: Ziet u niet alles met uw mobiel? Draai uw mobiel 90 graden naar links of rechts (houd uw mobiel horizontaal)

NumberMaandInspirationFB Shares
1Maartjezus-roept-u-ja

2Maartjezus-geneest-en-bevrijdt

3Maartjezus-is-heer-over-alles

4Maartouders-help-uw-kinderen

5Maartgevolgen-van-ongehoorzaamheid

6Maartheb-uw-vrouw-lief

7Maartblijf-de-here-trouw

8Maartverhard-uw-harten-niet

9Maartheb-lief-met-uw-daden

10Maartlaat-u-niet-misleiden

11Maartvoor-alles-een-prijs

12Maartzondig-niet-langer

13Maartwij-allen-hebben-gezondigd

14Maartdoor-het-bloed-van-jezus

15Maartkom-tot-jezus-zoals-u-bent

16Maartniemand-anders-dan-jezus

17Maartzoek-hem-met-uw-ganse-hart