Verhard uw harten niet

Verhard uw harten niet

 97 total views,  2 views today Matteüs 21:43 NBG51 Daarom, Ik zeg u, dat het Koninkrijk Gods van u zal weggenomen worden en het zal gegeven worden aan een volk, dat de vruchten daarvan opbrengt. We lezen hier de gelijkenis van de onrechtvaardige...
Blijf de Here trouw

Blijf de Here trouw

 79 total views Hebreeen 12:1 NBG51 Daarom dan, laten ook wij, nu wij zulk een grote wolk van getuigen rondom ons hebben, afleggen alle last en de zonde, die ons zo licht in de weg staat, en met volharding de wedloop lopen, die vóór ons ligt. Paulus roept...
Heb uw vrouw lief

Heb uw vrouw lief

 87 total views,  9 views today 1 Petrus 3:7 NBG51 Desgelijks gij, mannen, leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens, opdat uw gebeden niet belemmerd...
Wees niet ongehoorzaam

Wees niet ongehoorzaam

 112 total views Efeziërs 6:1-3 NBG51 Kinderen, weest uw ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht. Eer uw vader en uw moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte – opdat het u welga en gij lang leeft op aarde. Kinderen zien vaak genoeg...
Ouders, help uw kinderen

Ouders, help uw kinderen

 80 total views,  20 views today Psalmen 119:9 NBG51 Waarmede zal de jongeling zijn pad rein bewaren? Als hij dat houdt naar uw woord. Er zijn velen die christelijk zijn opgevoed en toch in zonde vallen. Zij hebben ooit Jezus aangenomen, zijn...
Jezus is Heer over alles

Jezus is Heer over alles

 102 total views,  10 views today Marcus 14:27 NBG51 En Jezus zeide tot hen: Gij zult allen aanstoot aan Mij nemen, want er staat geschreven: Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Voordat Jezus gekruisigd zou worden heeft...