Breng de Heer dank

Breng de Heer dank

Kolossenzen 3:16 NBG51 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. Het is van belang om te weten waar wij vandaan...
Liefde zonder grenzen

Liefde zonder grenzen

Hebreeën 10:23-24 NBG51 Laten wij de belijdenis van hetgeen wij hopen onwankelbaar vasthouden, want Hij, die beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkander acht geven om elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Vaak genoeg laten wij ons (eerst) leiden door...
Mijn naam opschrijven

Mijn naam opschrijven

Matteüs 6:24 NBG51 Niemand kan twee heren dienen, want hij zal òf de ene haten en de andere liefhebben, òf zich aan de ene hechten en de andere minachten; gij kunt niet God dienen èn Mammon. Ik heb ooit eens een programma op Shalom gevolgd (april, 2016) waar de...
Geef nooit op

Geef nooit op

Matteüs 11:12 NBG51 Sinds de dagen van Johannes de Doper tot nu toe breekt het Koninkrijk der hemelen zich baan met geweld en geweldenaars grijpen ernaar. In Matteüs 11:2-15 lezen we het verhaal van Johannes de doper die in de gevangenis werd geworpen waar hij over de...
Wijsheid maakt zalig

Wijsheid maakt zalig

Spreuken 3:13 NBG51 Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt; Het ontvangen van het woord van de Heer en in het bijzonder het vinden van de wijsheid des Heren, zal u als mens alleen tot zegen zijn. De Bijbel leert ons in Spreuken 3:13...
Wees niet overmoedig

Wees niet overmoedig

Psalmen 19:14 NBG51 Behoed ook uw knecht voor overmoed, laat die over mij niet heersen; dan ben ik onberispelijk en vrij van grove overtreding. Overmoed is een opmerkelijk ingrediënt dat in veel van de gevallen leidt tot falen. Velen laten zich door de reeks aan...