Sampéyan nyambutgawé kanggo sapa?

Sampéyan nyambutgawé kanggo sapa?

Rum 6:13 Awakmu aja sampèk dikanggokké karo pangwasané dosa kanggo nglakoni sak wernané ala, nanging awakmu kudu dipasrahké kanggo nuruti kekarepané Gusti. Awit kowé mauné mati, nanging saiki wis diuripké menèh. Awakmu sak kujur saiki dipasrahké kanggo nindakké...