Loading

Om de ene dinsdagavond hebben we onze Bijbelstudie en Bidstond. Hieronder staan de onderwerpen per dag (klik steeds op de volgende dag om de details te bekijken). Aan het einde staat ook een link om het document te downloaden en uit te printen. Indien u vragen heeft schroom dan niet om te bellen met 863-1010. U mag uiteraard ook een whatsapp bericht sturen. 

Thema: De basis van het geloof
Als kinderen van God moeten wij weten waar het geloof allemaal om draait, en hoe wij verder kunnen groeien in Christus. De volgende vragen zijn enkel bedoelt om inzicht te verwerven in het plan van God.

Doornemen: Matteüs 28:18-20
Tekst uit het hoofd: Matteüs 28:19 Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

God heeft jou lief en heeft een plan met je leven (2 vragen)

1) Wat belooft God ons en hoe kan men die belofte ontvangen? (Johannes 3:16)
2) Geef 5 punten die voor jou als leven en overvloed gelden (Johannes 10:10)

De mens heeft door zonde het contact met God verloren (2 vragen)

1) Waarom hebben alle mensen gezondigd? (Romeinen 3:23)
2) Noem voor jezelf 3 gevolgen wanneer we zonder God leven (Romeinen 6:23)

Jezus is de enige weg om de mens tot God te brengen (3 vragen)

1) Welke daad van liefde heeft God gebracht? (Romeinen 5:8)

2) Welke wonder halen wij uit de volgende tekst? (1 Korinthiërs 15:3-6)

3) Welk woord benadrukt dat Jezus de enige weg is? (Johannes 14:6)

Wij moeten Jezus persoonlijk accepteren in ons leven (3 vragen)

1) Wat moeten wij doen om een kind van God te worden? (Johannes 1:12)

2) Wij zijn behouden door __________ en __________ en het is een __________ van God. (Efeziërs 2:8-9)

3) Wat moeten wij doen zodat Jezus maaltijd met ons heeft? (Openbaring 3:20)

Download Dag 1 (met uitwerkingen).

 

Thema: De kracht van Gods woord

Als kinderen van God is het belangrijk om inzicht te hebben in de Bijbel. De volgende vragen zullen u helpen om met andere ogen te kijken naar de Bijbel.

Tekst uit het hoofd leren: 2 Timotheüs 3:16-17 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

1. Wie is de auteur van de Bijbel?
2. Wat betekent het woord Bijbel?
3. Wanneer is de Bijbel geschreven?
4. Uit hoeveel Bijbelboeken bestaat de Bijbel?
5. Welk hoofdstuk in de Bijbel is het langste hoofdstuk?
6. Welk hoofdstuk in de Bijbel is het kortste hoofdstuk?
7. Welk vers in de Bijbel is het langste?
8. Welk vers in de Bijbel is het kortste?

Download Dag 2. (met uitwerkingen)

Thema: Wie zijn wij in Christus?

Samen de Bijbel lezen en onderling delen wat men uit het gelezen gedeelte begrepen heeft, zal helpen om onze eigen inzichten te verbreden. Het woord van God leeft en kan voor eenieder een andere betekenis hebben afhankelijk van de eigen ervaring en belevingswereld.

Tekst uit het hoofd leren:
Lucas 11:28 NBG51 Maar Hij zeide: Zeker, zalig, die het woord Gods horen en het bewaren.

U bent een kind van God (Lees v1-18)
Johannes 1:12 NBG51 Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven;

In Christus bent u volmaakt (Lees vers 4-15)
Kolossenzen 2:10 NBG51 en gij hebt de volheid verkregen in Hem, die het hoofd is van alle overheid en macht.

Jezus is uw vriend (Lees v9-17)
Johannes 15:15 NBG51 Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet, wat zijn heer doet; maar u heb Ik vrienden genoemd, omdat Ik alles, wat Ik van mijn Vader gehoord heb, u heb bekend gemaakt

Door uw geloof bent u gerechtvaardigd (Lees v1-11)
Romeinen 5:1 NBG51 Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus

U bent vergeven en vrijgzet van uw zonden (Lees v3-14)
Kolossenzen 1:14 NBG51 in wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden.

Download Dag 3.

Bekijk hier het resultaat van de interactieve Quiz.

Aan het einde vindt u de top 5 gelovigen met de hoogste score. Na 10 seconden wordt de volgende illustratie automatisch getoond.

Houdt uw telefoon horizontaal om het resultaat beter te zien.